Τεχνικές ολικής βελτιστοποίησης στη διαχείριση υδατικών πόρων

A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Global optimisation techniques in water resources management, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.13774.87360, European Geophysical Society, 2001.

[Τεχνικές ολικής βελτιστοποίησης στη διαχείριση υδατικών πόρων]

[doc_id=52]

[Αγγλικά]

Η βελτιστοποίηση έχει καταστεί πολύτιμο εργαλείο στις περισσότερες εφαρμογές υδροπληροφορικής, όπως στην βαθμονόμηση υδρολογικών μοντέλων, στη διαχείριση της ποσότητας και ποιότητας του νερού, στο σχεδιασμό δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης κ.ά. Δεδομένου ότι αυτά τα προβλήματα είναι εγγενώς μη γραμμικά και εμφανίζουν πολλαπλά σημεία βελτίστου, δεν υπάρχουν ντετερμινιστικές μέθοδοι βελτιστοποίησης που να μπορούν να εντοπίσουν την ολικώς βέλτιστη λύση. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί πιθανοτικά σχήματα για την επίλυση μη γραμμικών προβλημάτων ολικής βελτιστοποίησης. Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούν συνδυασμούς τυχαίων και ντετερμινιστικών βημάτων, χωρίς γενικά να προϋποθέτουν περιοριστικές συνθήκες για τη φύση της αντικειμενικής συνάρτησης. Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση των ιδιοτήτων αυτών των μεθόδων, εστιάζοντας σε τρεις απ' αυτές, οι οποίες παρουσιάζονται και συγκρίνονται μέσω μαθηματικών εφαρμογών και πραγματικών προβλημάτων. Οι πρώτες δύο, ήτοι οι γενετικοί αλγόριθμοι και οι αλγόριθμοι ανασχηματιζόμενης σύνθετης εξέλιξης, είναι οι πιο διαδεδομένες σε εφαρμογές υδρολογίας και υδατικών πόρων. Η τρίτη είναι ένα νέο σχήμα απλόκου-ανόπτησης, το οποίο ενσωματώνει τις αρχές της προσομοιωμένης ανόπτησης στη γνωστή μέθοδο των κατερχόμενων απλόκων. Το σχήμα είναι απλό στην εφαρμογή και εκτεταμένη ανάλυση έδειξε ότι είναι πολύ αποτελεσματικό στον εντοπισμό του ολικού βελτίστου και πολύ αποδοτικό ως προς την ταχύτητα σύγκλισης.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13774.87360

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Kolovoyiannis, V. N., and G. E. Tsirtsis, Downscaling the marine modelling effort: Development, application and assessment of a 3D ecosystem model implemented in a small coastal area, Estuarine, Coastal and Shelf Science, 126, 44-60, 2013.

Κατηγορίες: Υδροσυστήματα, Βελτιστοποίηση, Εργασίες φοιτητών