Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες

Δ. Ζαρρής, Ε. Λυκούδη, και Δ. Κουτσογιάννης, Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες, Ημερίδα για την παρουσίαση των ερευνητικών προγραμμάτων της ΔΕΗ/ΔΑΥΕ, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.10239.20649, Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων – Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, 2002.

[doc_id=548]

[Ελληνικά]

Συνοψίζονται οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού έργου "Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες". Οι εργασίες πεδίου περιέλαβαν υδρογραφική αποτύπωση του ταμιευτήρα Κρεμαστών, πλωτές δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, μετρήσεις στερεοπαροχής στο Αυλάκι και εγκατάσταση θολομέτρου. Οι επεξεργασίες για την εκτίμηση του όγκου των αποθέσεων περιέλαβαν ψηφιοποίηση των παλιών τοπογραφικών υποβάθρων και δημιουργία ψηφιακού μοντέλου του παλιού αναγλύφου, επεξεργασία των δεδομένων της υδρογραφικής αποτύπωσης και δημιουργία ψηφιακού μοντέλου του νέου αναγλύφου, συγκρίσεις, ελέγχους και εξαγωγή εκτίμησης του όγκου αποθέσεων. Οι εργασίες ανάλυσης περιέλαβαν εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση για τις διεργασίες της διάβρωσης, στερεομεταφοράς και απόθεσης φερτών, καθώς και συγκέντρωση δεδομένων της ανάντη λεκάνης και δημιουργία ψηφιακών υποβάθρων σε σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας για τις διεργασίες της βροχόπτωσης και απορροής, και για τις πληροφορίες γεωμορφολογίας, γεωλογίας, φυτοκάλυψης και χρήσεων γης. Τέλος, οι εργασίες μοντελοποίησης περιέλαβαν προσαρμογή μοντέλου εδαφικής διάβρωσης της λεκάνης σε περιβάλλον συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας και σύγκριση των αποτελεσμάτων του μοντέλου με αυτά από τις μετρήσεις.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.10239.20649

Κατηγορίες: Υδρολογικά μοντέλα