Υδρομετεωρολογικό τηλεμετρικό δίκτυο για την εποπτεία των υδατικών πόρων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A hydrometeorological telemetric network for the water resources monitoring of the Athens water resource system, Proceedings of the 5th International Conference of European Water Resources Association: "Water Resources Management in the Era of Transition", edited by G. Tsakiris, Athens, 157–163, doi:10.13140/RG.2.1.3954.9683, European Water Resources Association, 2002.

[Υδρομετεωρολογικό τηλεμετρικό δίκτυο για την εποπτεία των υδατικών πόρων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας]

[doc_id=550]

[Αγγλικά]

Στα πλαίσια της ανάπτυξης συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ) για τη διαχείριση του συστήματος των υδατικών πόρων της Αθήνας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην τροφοδοσία του ΣΥΑ με αξιόπιστα υδρομετεωρολογικά δεδομένα και σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας ένα τηλεμετρικό σύστημα. Το άρθρο επικεντρώνεται στην περιγραφή του τηλεμετρικού συστήματος που καταμετρά τις υδρομετεωρολογικές μεταβλητές των λεκανών απορροής, και στη διαχείριση των τηλεμετρικών δεδομένων. Οι σταθμοί του τηλεμετρικού συστήματος παρέχουν δεδομένα υψηλής αξιοπιστίας, χωρίς καθυστερήσεις, και με μικρότερο κόστος σε σχέση με τα συμβατικά μετρούμενα δεδομένα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται περιλαμβάνουν δεδομένα στάθμης και παροχής του κύριου υδατορεύματος κάθε λεκάνης απορροής, δεδομένα στάθμης ταμιευτήρων, καθώς και βροχομετρικά και μετεωρολογικά δεδομένα. Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων πραγματοποιείται περιοδικά, μέσω του κεντρικού τηλεμετρικού συστήματος, ενώ το σύνολο των πληροφοριών αποθηκεύεται στη βάση δεδομένων για άμεση χρήση της από άλλα συστήματα. Εκτός από την τροφοδοσία του ΣΥΑ, το τηλεμετρικό σύστημα θα εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς, όπως την παρακολούθηση της κατάστασης της ατμόσφαιρας και των υδατικών πόρων κάθε περιοχής και την κατάρτιση αξιόπιστων χρονοσειρών, καθώς και την παροχή υδρομετεωρολογικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, μέσω του Διαδικτύου.

PDF Πλήρες κείμενο (349 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3954.9683

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Grammatokogiannis, A., N. Mamassis, E. Baltas and M. Mimikou, A meteorological telemetric network for monitoring of the Athens wider Area, Proc. 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 2005.
2. #Mimikou, M., and A. Grammatikogiannis,Real-time monitoring and management of point and areal hydrometeorological data in the Athens metropolitan area, IAHS-AISH Publication 308, 31-36, 2006.