Απλό μοντέλο υδατικού ισοζυγίου με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας

K Mantoudi, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A simple water balance model using a geographical information system, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.26357.78567, European Geophysical Society, 2001.

[Απλό μοντέλο υδατικού ισοζυγίου με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας]

[doc_id=56]

[Αγγλικά]

Παρουσιάζεται ένα απλό μοντέλο υδατικού ισοζυγίου, το οποίο προσομοιώνει τις υδρολογικές διεργασίες σε μηνιαίο χρονικό βήμα χρησιμοποιώντας ένα σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας και την ενσωματωμένη σε αυτό γλώσσα προγραμματισμού. Οι είσοδοι (κατακρημνίσματα, θερμοκρασία) και οι έξοδοι (εξατμοδιαπνοή, αποθήκευση νερού σε διάφορους εννοιολογικούς ταμιευτήρες, απορροή) του μοντέλου δίνονται σε κατανεμημένη μορφή σε κανάβους με μέγεθος κυττάρου 4 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Οι διαδοχικοί μετασχηματισμοί των κατακρημνισμάτων γίνονται υποθέτοντας ένα σύστημα αλληλοσυνδεόμενων υποθετικών ταμιευτήρων που αντιπροσωπεύουν τη συσσώρευση του χιονιού, την εδαφική υγρασία και τα υπόγεια νερά. Το μοντέλο χρησιμοποιεί μόνο τέσσερις παραμέτρους και συγκεκριμένα την αδιαπερατότητα, τη χωρητικότητα του εδαφικού ταμιευτήρα και τις σταθερές στείρευσης της εδαφικής υγρασίας και του υπόγειου νερού. Το μοντέλο εφαρμόστηκε στη λεκάνη του ποταμού Αχελώου στη Δυτική Ελλάδα και για τη βαθμονόμηση και επαλήθευσή του χρησιμοποιήθηκε η παρατηρημένη παροχή του ποταμού σε μια θέση. Παρά την απλότητά του και τη φειδωλή χρήση παραμέτρων, το μοντέλο αναπαριστά ικανοποιητικά την παρατηρημένη παροχή, παρέχοντας επιπλέον την αθροιστική απορροή σε οποιαδήποτε θέση κατά μήκος του ποτάμιου δικτύου, πράγμα που επιτυγχάνεται με τη χρήση ενσωματωμένων υπολογιστικών διαδικασιών του συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.26357.78567

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Zeng, W.-H., Q. Sun and Z.-F. Yang, Research on GRID-based dynamic water balance model of Jin River Basin, Journal of Arid Land Resources and Environment, 19 (5), 73-77. 2005.

Κατηγορίες: Εργασίες φοιτητών