Σχετικά με τις διαστάσεις ένθεσης και τη χρήση τους στην ανίχνευση προσδιοριστικού χάους σε υδρολογιές διεργασίες

D. Koutsoyiannis, On embedding dimensions and their use to detect deterministic chaos in hydrological processes, Hydrofractals '03, An international conference on fractals in hydrosciences, Monte Verita, Ascona, Switzerland, doi:10.13140/RG.2.2.16920.60165, ETH Zurich, MIT, Université Pierre et Marie Curie, 2003.

[Σχετικά με τις διαστάσεις ένθεσης και τη χρήση τους στην ανίχνευση προσδιοριστικού χάους σε υδρολογιές διεργασίες]

[doc_id=584]

[Αγγλικά]

Μελέτες δυναμικών συστημάτων έχουν δείξει ότι απλά μη γραμμικά συστήματα με ντετερμινιστική δυναμική χαμηλής διαστατικότητας μπορεί να δώσουν ακανόνιστες τροχιές με τυχαία εμφάνιση. Αυτό οδήγησε ορισμένους να διερευνήσουν το αντίθετο, δηλαδή να προσπαθήσουν να εντοπίσουν ντετερμινισμό χαμηλής διαστατικότητας σε χρονοσειρές που προηγουμένως είχαν θεωρηθεί ως οι έξοδοι στοχαστικών συστημάτων. Μια τυπική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε σε πολλές απ' αυτές τις διερευνήσεις είναι η μέθοδος του υπολογισμού της διάστασης συσχέτισης με ένθεση χρονικής υστέρησης. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι παραπλανητική όταν εφαρμόζεται σε υδρολογικές χρονοσειρές. Αποδεικνύεται ότι ορισμένες ιδιαιτερότητες των υδρολογικών διεργασιών σε λεπτή χρονική κλίμακα, όπως οι ασύμμετρες κατανομές σχήματος J, η διαλείπουσα φύση τους και οι ισχυρές αυτοσυσχετίσεις, αποτελούν συνεργητικούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε παραπλανητικά αποτελέσματα για την ύπαρξη προσδιοριστικού χάους χαμηλής διαστατικότητας. Επιπλέον, υπολογίζεται με στατιστική μεθοδολογία το απαιτούμενο μέγεθος δείγματος για τη εκτίμηση χαοτικών χαρακτηριστικών σε υδρολογικές διεργασίες και προκύπτει ότι τόσο μεγάλα μήκη δεν υπάρχουν σε υδρολογικές χρονοσειρές. Όλα αυτά τα επιχειρήματα επιδεικνύονται με τη χρήση κατάλληλων συνθετικών παραδειγμάτων. Τέλος, υπό το φως των θεωρητικών αναλύσεων, εξερευνώνται τυπικές παρατηρημένες υδρολογικές χρονοσειρές σχετικής υγρασίας, βροχής και απορροής, και καμιά απ' αυτές δεν παρέχει ένδειξη για παρουσία χάους.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16920.60165

Σχετικές εργασίες:

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Howard, D., and M.A. Edwards, Enhancing chance discovery: Dimensions, strategies and tools, Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems, Pt 2, 3214, 793-799, 2004.

Κατηγορίες: Ντετερμινισμός και στοχαστικότητα