Αλλαγή κοίτης και μετακίνηση ιζημάτων μετά από μια σημαντική ελάττωση της στάθμης στον ταμιευτήρα Κρεμαστών

D. Zarris, E. Lykoudi, D. Koutsoyiannis, and S. E. Poulos, Channel change and sediment movement after a major level drawdown at Kremasta reservoir, Western Greece, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.21953.76643, European Geophysical Society, 2003.

[Αλλαγή κοίτης και μετακίνηση ιζημάτων μετά από μια σημαντική ελάττωση της στάθμης στον ταμιευτήρα Κρεμαστών]

[doc_id=592]

[Αγγλικά]

Μεταξύ της υδρογραφικής αποτύπωσης του ταμιευτήρα Κρεμαστών τον Ιούλιο 1999 και της λήψης δύο πυρήνων φερτών από τον πυθμένα του ταμιευτήρα το Σεπτέμβριο 2001, παρατηρήθηκε μια μεγάλη ταπείνωση της στάθμης περίπου 20 m. Η ελάχιστη στάθμη καταγράφηκε το Δεκέμβριο 2000. Οι πυρήνες λήφθηκαν στη συμβολή του Αχελώου στον ταμιευτήρα σε μια περιοχή με μαιανδρισμό με απόσταση μεταξύ τους 2.3 km. Μεταξύ των δύο χρόνων παρατήρησης παρατηρήθηκε αλλαγή στο ανάγλυφο του πυθμένα και συγκεκριμένα διάβρωση των χαλαρών λεπτόκοκκων ιζημάτων. Η γεωμετρία της διατομής άλλαξε τελείως και παρατηρήθηκε διάβρωση των φερτών σε βάθος τουλάχιστον 2 m. Τα υλικά της διάβρωσης μεταφέρθηκαν στα κατάντη προς το εσωτερικό του ταμιευτήρα και επαναποτέθηκαν σε περιοχές χαμηλής ταχύτητας ροής. Επιπλέον η οριζόντια διαστρωμάτωση που παρατηρήθηκε στα δείγματα αποτελεί ένδειξη μεγάλων πλημμυρικών επεισοδίων, που μπορεί να συνδέονται και με τη διακύμανση της στάθμης του ταμιευτήρα. Οι παρατηρήσεις αυτές εικονογραφούν τη δυναμική συμπεριφορά των καθιζήσεων στερεών υλικών στον ταμιευτήρα, ως συνέπεια των πλημμυρικών επεισοδίων και της εισρέουσας στερεοπαροχής, αλλά και της διακύμανσης της στάθμης του ταμιευτήρα. Οι αναλύσεις των πυρήνων φερτών από τη δειγματοληψία μπορεί να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανακατασκευή της ιστορίας των ιζημάτων στον ταμιευτήρα Κρεμαστών.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21953.76643

Κατηγορίες: Υδρολογικά μοντέλα