Κασταλία (έκδοση 2.0) - Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών μεταβλητών

Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Κασταλία (έκδοση 2.0) - Σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης υδρολογικών μεταβλητών, Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, Τεύχος 23, 103 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιανουάριος 2004.

[doc_id=619]

[Ελληνικά]

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου με τίτλο "Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας", αναπτύχθηκε ένα επιχειρησιακό σύστημα στοχαστικής προσομοίωσης και πρόγνωσης υδρολογικών μεταβλητών. Ειδικότερα, αναπτύχθηκε ένα πρωτότυπο σχήμα στοχαστικής ανάλυσης πολλών μεταβλητών και δύο χρονικών επιπέδων, κατάλληλο αφενός για την διατήρηση των ουσιωδών στατιστικών χαρακτηριστικών των ιστορικών χρονοσειρών και αφετέρου για την αναπαραγωγή χαρακτηριστικών ιδιαιτεροτήτων των υδρολογικών ανελίξεων, όπως της εμμονής, της περιοδικότητας και της ασυμμετρίας. Το μαθηματικό μοντέλο υλοποιήθηκε μέσω του υπολογιστικού συστήματος Κασταλία και χρησιμοποιείται για την παραγωγή συνθετικών υδρολογικών χρονοσειρών στα πλαίσια των μοντέλων προσομοίωσης που είναι συνιστώσες του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας.

PDF Πλήρες κείμενο (3740 KB)

Σχετικό έργο: Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. Α. Ευστρατιάδης, Δ. Μπουζιώτας, και Δ. Κουτσογιάννης, Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων – Εφαρμογή στο υδροσύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, doi:10.13140/RG.2.1.1952.0244, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, 2013.
2. A. Efstratiadis, Y. Dialynas, S. Kozanis, and D. Koutsoyiannis, A multivariate stochastic model for the generation of synthetic time series at multiple time scales reproducing long-term persistence, Environmental Modelling and Software, 62, 139–152, doi:10.1016/j.envsoft.2014.08.017, 2014.
3. I. Tsoukalas, and C. Makropoulos, Multiobjective optimisation on a budget: Exploring surrogate modelling for robust multi-reservoir rules generation under hydrological uncertainty, Environmental Modelling and Software, 69, 396–413, doi:10.1016/j.envsoft.2014.09.023, 2015.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Santana, R. F., and A. B. Celeste, Stochastic reservoir operation with data-driven modeling and inflow forecasting, Journal of Applied Water Engineering and Research, doi:10.1080/23249676.2021.1964389, 2021.
2. Salcedo-Sanz, S., D. Casillas-Pérez, J. Del Ser, C. Casanova-Mateo, L. Cuadra, M. Piles, G. Camps-Valls, Persistence in complex systems, Physics Reports, 957, 1-73, doi:10.1016/j.physrep.2022.02.002, 2022.
3. Agapitidou, A.-A., S. Skroufouta, and E. Baltas, Methodology for the development of hybrid renewable energy systems (HRES) with pumped storage and hydrogen production on Lemnos Island, Earth, 3(2), 537-556, doi:10.3390/earth3020032, 2022.

Κατηγορίες: Λογισμικό, Στοχαστική