Μελέτη χωροχρονικού επιμερισμού της βροχής στη λεκάνη του ποταμού Τίβερη στην Ιταλία

P. Fytilas, D. Koutsoyiannis, and F. Napolitano, A case study of spatial-temporal rainfall disaggregation at the Tiber river basin, Italy, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.11048.57604, European Geophysical Society, 2003.

[Μελέτη χωροχρονικού επιμερισμού της βροχής στη λεκάνη του ποταμού Τίβερη στην Ιταλία]

[doc_id=622]

[Αγγλικά]

Τα βροχόμετρα που χρησιμοποιούνται επιχειρησιακά παγκοσμίως για πολλές δεκαετίες προσφέρουν μεγάλα μήκη δειγμάτων ημερήσιων βροχοπτώσεων, ενώ τα μήκη των χρονοσειρών βροχής σε κλίμακα μικρότερη της ημερήσιας (π.χ. ωριαία) είναι ανεπαρκή για πλείστους υδρολογικούς σκοπούς. Έτσι, έχει προταθεί ένα πλαίσιο επιμερισμού για την παραγωγή ωριαίων χρονοσειρών με επιμερισμό ημερήσιων. Σύμφωνα με αυτό, παράγονται χρονικά και χωρικά συνεπείς ωριαίες χρονοσειρές σε πολλές θέσεις ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας τα ημερήσια δεδομένα σε αυτές τις θέσεις και κάθε διαθέσιμη ωριαία πληροφορία σε γειτονικές θέσεις. Η μεθοδολογία επιμερισμού, η οποία συνδυάζει διάφορα μονομεταβλητά και πολυμεταβλητά μοντέλα βροχής σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες, έχει υλοποιηθεί σε ένα λογισμικό σύστημα με το όνομα MuDRain. Η μεθοδολογία και το λογισμικό που αρχικώς αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, χρησιμοποιήθηκαν σε ένα πραγματικό πρόβλημα στη λεκάνη του Τίβερη στην Ιταλία. Η μελέτη αφορά τον επιμερισμό ημερήσιων δεδομένων βροχής σε ωριαία σε οχτώ σταθμούς για την περίοδο Ιανουάριος 1994 - Δεκέμβριος 1999. Ο επιμερισμός έγινε αξιοποιώντας και ωριαία δεδομένα από τρεις σταθμούς. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου αξιολογήθηκε μέσω ελέγχων και συγκρίσεων ανάμεσα σε προσομοιωμένα και ιστορικά ωριαία δεδομένα στους τρεις σταθμούς. Οι συγκρίσεις έδειξαν ότι η μεθοδολογία οδηγεί σε ικανοποιητική διατήρηση των στατιστικών χαρακτηριστικών της βροχής, όπως των περιθώριων ροπών, των χρονικών και χωρικών συσχετίσεων και των αναλογιών και μηκών των στεγνών περιόδων, καθώς και σε ικανοποιητική αναπαραγωγή των πραγματικών υετογραφημάτων.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11048.57604

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Astutik, S., N. Iriawan and S. Suhartono, Hybrid state-space model and adjusting procedure based on Bayesian approaches for spatio-temporal rainfall disaggregation, ICSSBE 2012 - Proceedings, 2012 International Conference on Statistics in Science, Business and Engineering: "Empowering Decision Making with Statistical Sciences", art. no. 6396520, 24-27, 2012.
2. Astutik, S., N. Iriawan, G. Nair and S. Suhartono, Bayesian state space modeling for spatio-temporal rainfall disaggregation, International Journal of Applied Mathematics and Statistics, 37 (7), 26-37, 2013.

Κατηγορίες: Στοχαστικός επιμερισμός, Μοντέλα βροχής