Εξερεύνηση μακροχρόνιων δειγμάτων ακραίων βροχοπτώσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων για τις βροχοπτώσεις σχεδιασμού

D. Koutsoyiannis, Exploration of long records of extreme rainfall and design rainfall inferences, Hydrology: Science and Practice for the 21st Century, edited by B. Webb, N. Arnell, C. Onof, N. MacIntire, R. Gurney, and C. Kirby, London, I, 148–157, doi:10.13140/RG.2.1.1190.1681, British Hydrological Society, 2004.

[Εξερεύνηση μακροχρόνιων δειγμάτων ακραίων βροχοπτώσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων για τις βροχοπτώσεις σχεδιασμού]

[doc_id=624]

[Αγγλικά]

Μακροχρόνια δείγματα ετήσιων μέγιστων ημερήσιων βροχοπτώσεων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με μήκη που υπερβαίνουν τα 100 έτη, αναλύονται στατιστικά για να διερευνηθεί η επάρκεια των τυπικών στατιστικών κατανομών ακραίων τιμών για την περιγραφή των ακραίων βροχοπτώσεων και η επίδρασή τους στο μέγεθος των βροχοπτώσεων σχεδιασμού. Οι στατιστικές αναλύσεις δείχνουν ότι η πιο διαδεδομένη κατανομή ακραίων τιμών τύπου Ι (ΑΤ1 ή Gumbel) μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες επεκτάσεις της κατανομής ακραίων βροχοπτώσεων για μεγάλες περιόδους επαναφοράς. Έτσι, η κατανομή ΑΤ1 προκύπτει να είναι ακατάλληλη για την περιγραφή των ακραίων βροχοπτώσεων, αλλά θα φαινόταν (εσφαλμένα) σαν κατάλληλη εάν ήταν διαθέσιμα λιγότερα έτη μετρήσεων. Αντίθετα, η κατανομή ακραίων τιμών τύπου ΙΙ (ΑΤ2) φαίνεται να είναι κατάλληλη για τα μακροχρόνια δείγματα που εξετάζονται. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα των αναλύσεων συμφωνούν με έναν πρόσφατα εκφρασμένο σκεπτικισμό για την κατανομή ΑΤ1, ότι δηλαδή τείνει να υπεκτιμά τις πιο ακραίες βροχοπτώσεις.

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1190.1681

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Benkhaled, A., Distributions statistiques des pluies maximales annuelles dans la region du Cheliff, Comparaison des techniques et des resultats [Statistical distributions of annual maximum rainfalls depths in the area of Cheliff, Comparison of techniques and results], Courrier du Savoir, 8, 83-91, 2007.
2. Neville, S. E., M. J. Palmer and M. P. Wand, Generalized extreme value additive model analysis via mean field variational Bayes, Australian & New Zealand Journal of Statistics, 53, 305–330, 2011.

Κατηγορίες: Ακραία φαινόμενα, Μοντέλα βροχής