Λήψη, διαχείριση και ανάλυση υδρομετεωρολογικών δεδομένων για τη διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

N. Mamassis, A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological data acquisition, management and analysis for the Athens water supply system, BALWOIS Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ochrid, FYROM, doi:10.13140/RG.2.1.1845.5284, Ministry of Environment and Physical Planning FYROM, Skopie, 2004.

[Λήψη, διαχείριση και ανάλυση υδρομετεωρολογικών δεδομένων για τη διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας]

[doc_id=626]

[Αγγλικά]

Στα πλαίσια της ανάπτυξης ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων, εγκαταστάθηκε ένα τηλεμετρικό υδρομετεωρολογικό δίκτυο για το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας, το οποίο εκτείνεται σε μια περιοχή 5000 km2. Στο άρθρο περιγράφεται το τηλεμετρικό δίκτυο καθώς και η διαχείριση και ανάλυση των δεδομένων. Η πληροφορία που συλλέγεται περιλαμβάνει μετεωρολογικά δεδομένα, στάθμες ταμιευτήρων και στάθμες και παροχές ποταμών. Η λήψη των δεδομένων γίνεται περιοδικά, μέσω ενός υπολογιστικού κέντρου και όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων για άμεση χρήση από άλλα υποσυστήματα του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων. Στη βάση αποθηκεύονται επίσης δεδομένα από συμβατικά όργανα για σύγκριση και έλεγχο. Για τη διαχείριση και ανάλυση των διάφορων τύπων πρωτογενών δεδομένων χρησιμοποιείται μια εφαρμογή λογισμικού (Υδρογνώμων), η οποία παράγει ένα μεγάλο αριθμό παράγωγων χρονοσειρών. Η όλη διαδικασία έχει τυποποιηθεί για εύκολη εφαρμογή σε παρόμοια δίκτυα.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1845.5284

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Grammatokogiannis, A., N. Mamassis, E. Baltas and M. Mimikou, A meteorological telemetric network for monitoring of the Athens wider Area, Proc. 9th International Conference on Environmental Science and Technology, Rhodes, Greece, 2005.
2. Meyer, M.L., and G.M. Huey, Telemetric system for hydrology and water quality monitoring in watersheds of northern New Mexico, USA, Environmental Monitoring and Assessment, 116(1-3), 9-19, 2006.