Εναλλακτικά συστήματα συλλογής και αποχέτευσης υγρών απόβλητων

Δ. Κουτσογιάννης, Εναλλακτικά συστήματα συλλογής και αποχέτευσης υγρών απόβλητων, Διαχείριση Αστικών Υγρών Αποβλήτων, επιμέλεια Α. Ν. Αγγελάκης, 21–25, doi:10.13140/RG.2.2.32124.95361, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Λάρισα, 2004.

[doc_id=632]

[Ελληνικά]

Τα συμβατικά συστήματα αποχέτευσης υγρών αποβλήτων ή και ομβρίων έχουν ιστορία τεσσάρων χιλιάδων ετών και οι βασικές αρχές σχεδιασμού τους δεν έχουν αλλάξει από τότε που πρωτοεμφανίστηκαν στη μινωική Κρήτη. Η συλλογή και μεταφορά των υγρών αποβλήτων γίνεται αποκλειστικά με βαρύτητα σε συνθήκες ροής με ελεύθερη επιφάνεια, ενώ το γεγονός ότι τα υγρά απόβλητα μεταφέρουν στερεές ουσίες που δεν πρέπει να καθιζάνουν επιβάλλει την ύπαρξη ικανοποιητικών ταχυτήτων ροής. Αναμφίβολα, τα συμβατικά συστήματα αποχέτευσης έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά έχουν και το μειονέκτημα του μεγάλου κόστους κατασκευής, ως αποτέλεσμα των αρχών σχεδιασμού και λειτουργίας τους. Πρόσφατα έχουν δοκιμαστεί διάφορες εναλλακτικές τεχνολογίες που προσφέρουν ικανοποιητικές λύσεις σε μικρής κλίμακας συστήματα με μικρότερο κόστος. Στην εργασία δίνονται συνοπτικές περιγραφές των αρχών λειτουργίας και των τεχνικών χαρακτηριστικών τριών τύπων εναλλακτικών αποχετευτικών συστημάτων. Στον πρώτο τύπο, που είναι και ο πλησιέστερος στο συμβατικό σύστημα αποχέτευσης, ανήκουν τα αποχετευτικά συστήματα μικρής διαμέτρου με βαρύτητα. Ο δεύτερος τύπος περιλαμβάνει τα αποχετευτικά συστήματα με πίεση, η σύνδεση στα οποία προϋποθέτει τη χρήση αντλιών από μέρους των χρηστών. Ο τρίτος τύπος περιλαμβάνει τα αποχετευτικά συστήματα με υποπίεση, η οποία δημιουργείται με αντλίες κενού.

PDF Πλήρες κείμενο (304 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.32124.95361