Υδρονομέας: Σύστημα πληροφορικής για το σχεδιασμό και διαχείριση συστημάτων υδατικών πόρων

A. Efstratiadis, G. Karavokiros, and D. Koutsoyiannis, Hydronomeas: A water resources planning and management software system, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04675, doi:10.13140/RG.2.2.29608.37128, European Geosciences Union, 2005.

[Υδρονομέας: Σύστημα πληροφορικής για το σχεδιασμό και διαχείριση συστημάτων υδατικών πόρων]

[doc_id=646]

[Αγγλικά]

Ο Υδρονομέας είναι ένα επιχειρησιακό εργαλείο πληροφορικής για τη διαχείριση πολύπλοκων συστημάτων υδατικών πόρων. Είναι κατάλληλο για ευρύ φάσμα υδροσυστημάτων, ενσωματώνοντας ένα πλήθος φυσικών, λειτουργικών, διοικητικών και περιβαλλοντικών όψεων της ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκανών απορροής. Το μαθηματικό υπόβαθρο ακολουθεί το σχήμα παραμετροποίηση-προσομοίωση-βελτιστοποίηση. Η προσομοίωση εφαρμόζεται για την πιστή αναπαράσταση της λειτουργίας του συστήματος, που εκφράζεται με τη μορφή παραμετρικών κανόνων διαχείρισης, ενώ η βελτιστοποίηση εφαρμόζεται για να εντοπίσει τη βέλτιστη διαχειριστική πολιτική, η οποία ελαχιστοποιεί ταυτόχρονα τη διακινδύνευση και το κόστος κατά τη λήψη αποφάσεων. Οι υδρολογικές εισροές γεννώνται συνθετικά, παρέχοντας έτσι στοχαστικές προγνώσεις όλων των εξόδων του συστήματος (αποθέματα ταμιευτήρων και απολήψεις). Ορίζονται κατάλληλα πραγματικά οικονομικά κριτήρια, που σε συνδυασμό με εικονικά κόστη, ικανοποιούν τους φυσικούς περιορισμούς και τις προτεραιότητες των χρήσεων νερού, εξασφαλίζοντας επίσης τη διαδρομή νερού ελάχιστης ενέργειας από τις πηγές μέχρι την κατανάλωση. Ο Υδρονομέας αναπτύχθηκε ώστε να λειτουργεί στα πλαίσια ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων, με γραφικό περιβάλλον εργασίας που επιτρέπει στους χρήστες τη δημιουργία υδροσυστημάτων οποιασδήποτε διάταξης, τα οποία αποτελούνται από ταμιευτήρες, διατάξεις αξιοποίησης υπόγειων υδατικών πόρων, σταθμούς άντλησης και παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα υδραγωγείων, σημεία ζήτησης, κτλ. Οι δομές πληροφοριών ελέγχονται μέσω ενός υποσυστήματος διαχείρισης της βάσης δεδομένων, ενώ η προσομοίωση συνοδεύεται από ένα υποσύστημα οπτικοποίησης. Τα αποτελέσματα, στα οποία περιλαμβάνονται ο βέλτιστος κανόνας λειτουργίας για κάθε συνιστώσα του συστήματος, η πιθανότητα αστοχίας για κάθε χρήση νερού, το υδατικό και ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς και καμπύλες πρόγνωσης για όλες τις ροές του υδροσυστήματος, παρουσιάζονται με τη μορφή γραφημάτων. Τα υπολογιστικά σενάρια μπορούν να αποθηκευτούν και στη συνέχεια να ανακτηθούν, ενώ μπορούν να δημιουργηθούν εκτυπώσιμες εκθέσεις, μέσω του υποσυστήματος διαχείρισης της βάσης δεδομένων. Από το έτος 2000, ο Υδρονομέας αποτελεί το κεντρικό υποστηρικτικό εργαλείο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Αθήνας (ΕΥΔΑΠ).

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29608.37128

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Rozos, E., An assessment of the operational freeware management tools for multi-reservoir systems, Water Science and Technology: Water Supply, ws2018169, doi:10.2166/ws.2018.169, 2018.

Κατηγορίες: Υδροσυστήματα, Λογισμικό