Υδρογνώμων: Εργαλείο πληροφορικής για τη διαχείριση και επεξεργασία υδρολογικής πληροφορίας

S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Hydrognomon - A hydrological data management and processing software tool, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04644, doi:10.13140/RG.2.2.34222.10561, European Geosciences Union, 2005.

[Υδρογνώμων: Εργαλείο πληροφορικής για τη διαχείριση και επεξεργασία υδρολογικής πληροφορίας]

[doc_id=647]

[Αγγλικά]

Ο Υδρογνώμων είναι ένα εργαλείο πληροφορικής για τη διαχείριση και ανάλυση της υδρολογικής πληροφορίας. Έχει κατασκευαστεί πάνω σε τυπική πλατφόρμα Windows, που βασίζεται σε αρχιτεκτονική client-server. Ο server είναι μια βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται τα υδρολογικά δεδομένα, ενώ διάφοροι σταθμοί εργασίας εκτελούν το πρόγραμμα, έχοντας πρόσβαση σε κοινή πληροφορία. Η ανάκτηση, επεξεργασία και οπτικοποίηση των δεδομένων υποστηρίζεται από πολυγλωσσικό γραφικό περιβάλλον εργασίας. Η διαχείριση των δεδομένων βασίζεται στη γεωγραφική οργάνωση οντοτήτων όπως μετρητικοί σταθμοί, λεκάνες απορροής και ταμιευτήρες. Σε κάθε οντότητα αντιστοιχούν χρονοσειρές, φυσικές ιδιότητες, υπολογιστικές παράμετροι, οπτικοακουστικό υλικό, κτλ. Η κύρια ενότητα της ανάλυσης υδρολογικών δεδομένων περιλαμβάνει εφαρμογές επεξεργασίας χρονοσειρών, όπως συνάθροιση και κανονικοποίηση χρονικού βήματος, παρεμβολή, ανάλυση παλινδρόμησης και συμπλήρωση ελλειπουσών τιμών, ελέγχους συνέπειας, φιλτράρισμα δεδομένων, οπτικοποίηση χρονοσειρών με χρήση γραφημάτων και πινάκων, κτλ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει ακόμη εξειδικευμένες υδρολογικές εφαρμογές, στις οποίες περιλαμβάνονται μοντέλα εξατμοδιαπνοής, κατασκευή καμπυλών στάθμης-παροχής, έλεγχοι ομογένειας, ανάλυση υδατικού ισοζυγίου, κτλ. Η στατιστική ενότητα παρέχει εργαλεία για ανάλυση δειγμάτων, συναρτήσεις κατανομής, στατιστική πρόγνωση, προσομοίωση Monte-Carlo, ανάλυση ακραίων γεγονότων και κατασκευή όμβριων καμπυλών. Μια τελευταία ενότητα περιλαμβάνει ένα συγκεντρωτικό υδρολογικό μοντέλο, με εναλλακτικές διαμορφώσεις, που επιπλέον υποστηρίζεται από διαδικασίες αυτόματης βαθμονόμησης. Ο Υδρογνώμων χρησιμοποιείται επιχειρησιακά από το μεγαλύτερο οργανισμό νερού καθώς και τεχνικές εταιρείες της Ελλάδας.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.34222.10561

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Zarris, D., Analysis of the environmental flow requirement incorporating the effective discharge concept, Proceedings of the 6th International Symposium on Environmental Hydraulics, Athens, 1125–1130, International Association of Hydraulic Research, National Technical University of Athens, 2010.
2. Puricelli, M., Update and analysis of intensity - duration - frequency curves for Balcarce, Buenos Aires province, Argentina, Revista de Geología Aplicada a la Ingeniería y al Ambiente, 32, 61-70, 2014.
3. Radevski, I., S. Gorin, O. Dimitrovska, I. Milevski, B. Apostolovska-Toshevska, M. Taleska, and V. Zlatanoski, Estimation of maximum annual discharges by frequency analysis with four probability distributions in case of non-homogeneous time series (Kazani karst spring in Republic of Macedonia), Acta Carsologica, 45(3), 253-262, doi:10.3986/ac.v45i3.1544, 2016.
4. #Mineo, C., S. Sebastianelli, L. Marinucci, and F. Russo, Assessment of the watershed DEM mesh size influence on a large dam design hydrograph, AIP Conference Proceedings, 1863, 470005, doi:10.1063/1.4992636, 2017.
5. #Matingo, T., W. Gumindoga, and H. Makurira, Evaluation of sub daily satellite rainfall estimates through flash flood modelling in the Lower Middle Zambezi Basin, Proc. IAHS, 378, 59–65, doi:10.5194/piahs-378-59-2018, 2018.
6. #Ummah, R., A. A. Kuntoro, and H. Alamsyah, Effect of water level elevation in Madiun river on flooding in Jeroan river, Proceedings of the 3rd ITB Graduate School Conference “Enhancing Creativity in Research Through Developing Innovative Capabilities”, 2(2), 315-328, 2022.
7. #Nikas-Nasioulis, I., and E. Baltas, Investigation of the energy coverage for wastewater treatment and desalination in the island of Kos based on a hybrid renewable energy system, Proceedings of 2nd World Conference on Sustainability, Energy and Environment, doi:10.33422/2nd.wscee.2022.12.120, 2022.

Κατηγορίες: Λογισμικό