Η διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας με την προοπτική των Ολυμπιακών Αγώνων

Δ. Κουτσογιάννης, Η διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας με την προοπτική των Ολυμπιακών Αγώνων, Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, επιμέλεια Κ. Μουτζούρης, Αθήνα, 17–27, doi:10.13140/RG.2.2.35480.39680, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2004.

[doc_id=655]

[Ελληνικά]

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου με τίτλο Εκσυγχρονισμός της εποπτείας και διαχείρισης του συστήματος των υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας που εκπονήθηκε από τον Τομέα Υδατικών Πόρων του ΕΜΠ κατασκευάστηκε σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας με χρήση σύγχρονων προηγμένων τεχνικών. Με την χρήση αυτού του συστήματος υποστήριξης αποφάσεων καταρτίστηκε το 2000 το πρώτο πενταετές διαχειριστικό σχέδιο του υδροδοτικού συστήματος, το οποίο έκτοτε αναθεωρείται σε ετήσια βάση και, εφόσον απαιτείται επικαιροποιείται ανά τρίμηνο. Τα παραπάνω, αν και υπαγορεύτηκαν από τη μονιμότερη ανάγκη της ορθολογικής, αποδοτικής, οικονομικής και βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων, έδωσαν τη δυνατότητα μιας έγκαιρης και ταυτόχρονα ορθολογικής προσέγγισης των ειδικών συνθηκών που αφορούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα των μοντέλων και την τελευταία αναθεώρηση του διαχειριστικού σχεδίου, για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, προέκυψε ότι θα είναι εξασφαλισμένη η υπερεπάρκεια των υδατικών πόρων, ενώ θα είναι οριακά επαρκής η παροχετευτική ικανότητα του συστήματος μεταφοράς νερού στην Αθήνα.

PDF Πλήρες κείμενο (384 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35480.39680

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Nonstationarity versus scaling in hydrology, Journal of Hydrology, 324, 239–254, doi:10.1016/j.jhydrol.2005.09.022, 2006.