Παρασιτικές εισροές σε δίκτυα ακαθάρτων

Ι. Ζαλαχώρη, Παρασιτικές εισροές σε δίκτυα ακαθάρτων, 103 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Ιούλιος 2005.

[doc_id=674]

[Ελληνικά]

Οι παρασιτικές εισροές σε δίκτυα ακαθάρτων αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα των αστικών δικτύων αποχέτευσης. Σύμφωνα ΅ε τη διεθνή βιβλιογραφία οι πρόσθετες εισροές συχνά ανέρχονται στο 100% της παροχής λυμάτων, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο, την εγκατάσταση, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο έχει καταρτιστεί σε λίγες χώρες, ενώ σε κάποιες άλλες είναι σε εξέλιξη ερευνητικά προγρά΅΅ατα. Πληθώρα μεθόδων συστήνονται διεθνώς για την ανίχνευση και τον περιορισμό των παρασιτικών εισροών. Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, πέρα από τη διεθνή επισκόπηση, αναπτύχθηκαν πιλοτικές εφαρμογές στον ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα στις πόλεις των Ιωαννίνων και της Καρδίτσας. Για κάθε πόλη διερευνήθηκαν οι συνθήκες σχετικά ΅ε τις παρασιτικές εισροές και στη συνέχεια συντάθηκε μοντέλο περιγραφής και ποσοτικοποίησής τους. Στη συνέχεια ελέγχθηκαν οι επιδόσεις του μοντέλου και προσδιορίστηκαν οι συνιστώσες της παροχής ακαθάρτων για κάθε πόλη. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της εξερεύνησης των συνθηκών σχετικά ΅ε τις πρόσθετες εισροές στην Ελλάδα και ελλείψει δεδομένων, έγινε ΅ια πρωταρχική ποιοτική διερεύνηση του προβλήματος στο ’ργος και στο Ναύπλιο.

PDF Πλήρες κείμενο: