Συνδυασμένη προσομοίωση υδρολογικών-υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας υδροσυστήματος Δυτικής Θεσσαλίας

Α. Τέγος, Συνδυασμένη προσομοίωση υδρολογικών-υδρογεωλογικών διεργασιών και λειτουργίας υδροσυστήματος Δυτικής Θεσσαλίας, Διπλωματική εργασία, 132 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005.

[doc_id=679]

[Ελληνικά]

Σκοπός της εργασίας είναι η ολοκληρωμένη προσομοίωση του υδρολογικού κύκλου στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας, με χρήση του μοντέλου ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ. Αρχικά, έγινε η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων που αφορούν στο υδροσύστημα (δεδομένα υδρομετρικών και βροχομετρικών σταθμών, δεδομένα υπόγειας υδρογεωλογίας, δεδομένα καλλιεργειών). Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στη σχηματοποίηση του φυσικού και τεχνητού συστήματος. Για την προσαρμογή του μοντέλου, δηλαδή την εκτίμηση των παραμέτρων του, ορίστηκε μια αντικειμενική συνάρτηση που περιλαμβάνει μηνίαια δείγματα από μετρήσεις πεδίου για επιφανειακά και υπόγεια νερά. Η συνάρτηση που διαμορφώθηκε περιλαμβάνει 16 συνιστώσες. Μέσω βελτιστοποίησης, επιχειρήθηκε η εύρεση του μικρότερου συνολικού σφάλματος μεταξύ των παρατηρημένων και προσομοιωμένων χρονοσειρών. Η μελέτη αφορά στην περίοδο 1972-73 έως 1992-1993. Η πρώτη δεκαετία αναφέρεται στην περίοδο βαθμονόμησης, ενώ η δεύτερη είναι η περίοδος επαλήθευσης, στην οποία ελέγχθηκε η προγνωστική του ικανότητα του μοντέλου. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνθετότητα του προβλήματος, η προσαρμογή του μοντέλου ήταν ικανοποιητική, ενώ προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα που μπορούν να αξιοποιηθούν για διαχειριστικούς σκοπούς.

PDF Πλήρες κείμενο (8166 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: