Η διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας: Μεθοδολογικά ζητήματα

D. Koutsoyiannis, The management of the Athens water resource system: Methodological issues, Invited lecture, San Diego, doi:10.13140/RG.2.2.12886.86089, Hydrologic Research Center, 2005.

[Η διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας: Μεθοδολογικά ζητήματα]

[doc_id=691]

[Αγγλικά]

Η Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας, εκτείνεται σε μια ξηρή περιοχή και έχει υποφέρει από συχνές ελλείψεις νερού κατά τη διάρκεια της μεγάλης ιστορίας της. Σήμερα, έχει αναπτύξει ένα αξιόπιστο, εκτενές και σύνθετο σύστημα υδατικών πόρων που περιλαμβάνει επιφανειακά νερά (πόροι τεσσάρων ταμιευτήρων), υπόγειους υδατικούς πόρους, 350 km κύριων υδραγωγείων, 15 αντλητικούς σταθμούς και περισσότερες από 100 γεωτρήσεις. Από το 2000, βρίσκεται σε λειτουργία ένα εξελιγμένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση του υδροσυστήματος. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας και των ιδιαιτεροτήτων του υδροσυστήματος, η κατασκευή του εργαλείου αυτού δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση και απαίτησε την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών, οι οποίες μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: (1) Υδρολογικά θέματα: Διάγνωση φυσικών συμπεριφορών, εξήγηση, περιγραφή, και σύνθεση. (2) Θέματα λειτουργίας υδροσυστήματος: Παραμετροποίηση συστήματος, προσομοίωση και βελτιστοποίηση. (3) Ολοκλήρωση εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων: Επεξεργασία πληροφορίας, συστήματα λογισμικού, διαχειριστικά σχέδια. Η ομιλία επισκοπεί το σύστημα υδατικών πόρων, με τις φυσικές και τεχνικές του συνιστώσες, καθώς και το εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων που αναπτύχθηκε. Επιπρόσθετα, εστιάζει σε ορισμένα από τις πλέον ενδιαφέροντα μεθοδολογικά προβλήματα και περιγράφει, με μεγαλύτερο βάθος, τις λύσεις που δόθηκαν.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.12886.86089