Υπολογισμός της δυνητικής ηλιακής ακτινοβολίας από γεωμορφολογική πληροφορία για την εκτίμηση της τήξης χιονιού

N. Mamassis, Calculation of potential solar radiation from geomorphologic information for snow melting estimation, 7th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Rethymnon, Crete, European Geosciences Union, 2005.

[Υπολογισμός της δυνητικής ηλιακής ακτινοβολίας από γεωμορφολογική πληροφορία για την εκτίμηση της τήξης χιονιού]

[doc_id=695]

[Αγγλικά]

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στη βελτίωση της εκτίμησης της ηλιακής ακτινοβολίας σε μια λεκάνη απορροής, θεωρώντας όχι μόνο το γεωγραφικό πλάτος, αλλά και τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Χρησιμοποιείται ένα Σύστημα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ) για τον υπολογισμό της δυνητικής ηλιακής ακτινοβολίας σε κάθε κύτταρο της λεκάνης, για κάθε ώρα ενός μέσου έτους. Στους υπολογισμούς λαμβάνονται υπόψη το ύψος του ήλιου και το αζιμούθιο, ο προσανατολισμός και το αζιμούθιο όλων των κυττάρων της λεκάνης, και οι επιπτώσεις της σκίασης λόγω της γεωμορφολογίας. Οι ωριαίες εκτιμήσεις ολοκληρώνονται σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση ώστε να μπορεί να συγκριθεί η δυνητική ηλιακή ακτινοβολία διαφορετικών λεκανών. Η διαδικασία μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της πραγματικής εισερχόμενης ακτινοβολίας θεωρώντας σημειακές μετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας. Η πληροφορία αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την κατανόηση και πρόβλεψη της διεργασίας τήξης του χιονιού σε ορεινές λεκάνες.

PDF Πλήρες κείμενο: