Η διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας: Μεθοδολογία και εφαρμογή

D. Koutsoyiannis, The management of the Athens water resource system: Methodology and implementation, Invited lecture, Atlanta, doi:10.13140/RG.2.2.11209.13928, Georgia Water Resources Institute, 2006.

[Η διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας: Μεθοδολογία και εφαρμογή]

[doc_id=698]

[Αγγλικά]

Μετά από μεγάλες περιόδους με συχνή λειψυδρία, η Αθήνα ανέπτυξε ένα αξιόπιστο, εκτεταμένο και σύνθετο υδροδοτικό σύστημα που περιλαμβάνει επιφανειακούς υδατικούς πόρους (4 ταμιευτήρες), υπόγειους πόρους, 350 km κύριων υδραγωγείων, 15 κύρια αντλιοστάσια, και πάνω από 100 γεωτρήσεις. Από το 2000 λειτουργεί ένα προηγμένο εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση του υδροσυστήματος. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας και των ιδιαιτεροτήτων του υδροσυστήματος, η κατασκευή του εργαλείου δεν ήταν εύκολη και απαιτούσε την ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών. Ειδικά για τη λειτουργία του υδροσυστήματος, αναπτύχθηκε και ελέγχθηκε η μεθοδολογία που ονομάστηκε παραμετροποίηση-προσομοίωση-βελτιστοποίηση. Η μεθοδολογία υλοποιήθηκε στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων, που περιλαμβάνει αυτόματη λήψη δεδομένων και συστήματα λογισμικού, και χρησιμοποιείται επιχειρησιακά για την υποστήριξη της διαχείρισης του υδροσυστήματος.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.11209.13928

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, S. Sigourou, N. D. Lagaros, and D. Koutsoyiannis, The development of the Athens water supply system and inferences for optimizing the scale of water infrastructures, Sustainability, 11 (9), 2657, doi:10.3390/su11092657, 2019.