Νέο πλαίσιο στοχαστικής υδρολογίας εμπνευσμένο από το σύστημα υδατικών πόρων της Αθήνας

D. Koutsoyiannis, A new stochastic hydrologic framework inspired by the Athens water resource system, Invited lecture, Durham, N. Carolina, doi:10.13140/RG.2.2.28546.68809, School of Engineering, Duke University, 2006.

[Νέο πλαίσιο στοχαστικής υδρολογίας εμπνευσμένο από το σύστημα υδατικών πόρων της Αθήνας]

[doc_id=700]

[Αγγλικά]

Η Αθήνα τοποθετείται γεωγραφικά σε μια ξηρή περιοχή η οποία έχει υποφέρει πολλές φορές από λειψυδρία στη διάρκεια της μακράς ιστορίας της. Κατά την πρόσφατη ανάπτυξη ενός εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση του τεράστιου υδροδοτικού συστήματός της, αντιμετωπίστηκαν διάφορα προβλήματα. Μεταξύ αυτών, η κατασκευή υδρολογικών μοντέλων ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα, εξαιτίας ιδιόμορφων συμπεριφορών και συγκεκριμένα των έμμονων ξηρασιών και των μεγάλων διακυμάνσεων των υδατικών πόρων σε πολυετείς περιόδους. Οι φυσικές συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν δεν ήταν δυνατό να εξηγηθούν στα πλαίσια της κλασικής στατιστικής υδρολογικής προσέγγισης, σύμφωνα με την οποία τέτοιες συμπεριφορές θα ήταν εξαιρετικά απίθανες. Έτσι, έπρεπε να αναπτυχθεί ένα νέο στοχαστικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει διάγνωση των φυσικών συμπεριφορών, εξήγηση, μαθηματική περιγραφή και σύνθεση σε ένα επιχειρησιακό μοντέλο.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28546.68809

Σχετικές εργασίες: