Η διαχείριση του ταμιευτήρα Πλαστήρα: Από τη μελέτη στην εφαρμογή

Δ. Κουτσογιάννης, Η διαχείριση του ταμιευτήρα Πλαστήρα: Από τη μελέτη στην εφαρμογή, Η ύδρευση της Καρδίτσας - Προβλήματα και προοπτικές, Καρδίτσα, doi:10.13140/RG.2.2.28825.21602, Δήμος Καρδίτσας, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καρδίτσας, 2006.

[doc_id=703]

[Ελληνικά]

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου "Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα" αναλύθηκαν συστηματικά όλες οι παράμετροι της ποσότητας και ποιότητας νερού στον ταμιευτήρα Πλαστήρα καθώς και η αλληλεπίδραση του ταμιευτήρα με το περιβάλλον και το τοπίο, και προτάθηκε ένας απλός τρόπος διαχείρισης στη βάση μιας κατώτατης επιτρεπτής στάθμης και μιας σταθερής πολιτικής απολήψεων με ανώτατο όριο στην ετήσια απόληψη. Τρία χρόνια μετά, διαπιστώνεται ότι (α) η πολιτική που προτάθηκε δεν υλοποιήθηκε, ούτε ως προς την κατώτατη στάθμη, ούτε ως προς τη μέγιστη απόληψη, (β) ότι έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στον ταμιευτήρα, και (γ) αν είχαν εφαρμοστεί οι προτάσεις διαχείρισης, η κατάσταση του ταμιευτήρα θα ήταν ποσοτικά και ποιοτικά καλύτερη.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28825.21602

Κατηγορίες: Υδροσυστήματα