Στρατηγικές και αλγόριθμοι πολυκριτηριακής βαθμονόμησης σύνθετων υδρολογικών μοντέλων

Α. Ευστρατιάδης, Στρατηγικές και αλγόριθμοι πολυκριτηριακής βαθμονόμησης σύνθετων υδρολογικών μοντέλων, Κύκλος παρουσιάσεων ερευνητικών δραστηριοτήτων ΤΥΠΥΘΕ, Αθήνα, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2006.

[doc_id=705]

[Ελληνικά]

Εξετάζονται οι διάφορες κατηγορίες υδρολογικών μοντέλων και οι σύγχρονες εξελίξεις στο σχετικό ερευνητικό πεδίο. Διερευνώνται οι πηγές σφαλμάτων και οι συνιστώσες αβεβαιότητας της διαδικασίας βαθμονόμησης, που καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό μιας ξεκάθαρα βέλτιστης λύσης. Τονίζονται τα πλεονεκτήματα μιας πολυκριτηριακής θεώρησης του προβλήματος και παρουσιάζονται εργαλεία που αναπτύχθηκαν για το σκοπό αυτό, με αφετηρία τον εξελικτικό αλγόριθμο ανόπτησης-απλόκου για ολική βελτιστοποίηση. Το μεθοδολογικό πλαίσιο εφαρμόζεται στη λεκάνη του Βοιωτικού Κηφισού, με ζητούμενη το βέλτιστη εκμετάλλευση των υπολογιστικών εργαλείων και της υδρολογικής εμπειρίας, για την επίτευξη μιας εύρωστης μοντελοποίησης. Το προτεινόμενο πλαίσιο βαθμονόμησης, το οποίο συνδυάζει υβριδικές προσεγγίσεις βελτιστοποίησης και πολυκριτηριακής ανάλυσης, επιτρέπει την επίλυση ενός εξαιρετικά δυσχερούς προβλήματος εκτίμησης παραμέτρων. Η προγνωστική ικανότητα του μοντέλου επαληθεύεται με βάση μετρήσεις παροχής σε πολλαπλές θέσεις της λεκάνης και για ένα πολύ μεγάλο διάστημα παρατηρήσεων, που προσεγγίζει τα 100 χρόνια.

PDF Πλήρες κείμενο (1130 KB)