Μοντελοποίηση καρστικού υδροφορέα με μικτή εξίσωση ροής

E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Modelling a karstic aquifer with a mixed flow equation, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 03970, doi:10.13140/RG.2.2.13512.72960, European Geosciences Union, 2006.

[Μοντελοποίηση καρστικού υδροφορέα με μικτή εξίσωση ροής]

[doc_id=711]

[Αγγλικά]

Είναι γνωστό ότι η ροή στους αγωγούς των καρστικών υδροφορέων είναι μη στρωτή. Γι' αυτό το λόγο, χρησιμοποιούνται συχνά μη γραμμικές εξισώσεις, π.χ. Darcy-Weisbach, στη μοντελοποίηση αυτών των υδροφορέων. Παρόλα αυτά, η ροή στο σύστημα των καρστικών αγωγών δεν είναι πάντα υπό πίεση. Κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου η ροή σε μερικούς αγωγούς μπορεί να γίνεται με ελεύθερη επιφάνεια. Σε αυτή την περίπτωση μια σχέση που προκύπτει από την υδραυλική των ανοικτών αγωγών μπορεί να περιγράφει καλύτερα την εν λόγω ροή. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια μικτή εξίσωση ροής κατάλληλη για να περιγράψει τη ροή υπό πίεση και με ελεύθερη επιφάνεια και εφαρμόζεται στον έντονα καρστικοποιημένο υδροφορέα της πηγής του ποταμού Bregava στη Βοσνία. Η εφαρμογή έδειξε ότι η προτεινόμενη μικτή εξίσωση βελτίωσε σημαντικά την επίδοση του μοντέλου ειδικά όσον αφορά την προσομοίωση της διακύμανσης της στάθμης του νερού.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13512.72960

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Dong, G.-M., L.-C. Shu, J. Tian and Y.-F. Ji, Numerical model of groundwater flow in karst underground river system, southwestern China, Jilin Daxue Xuebao (Diqiu Kexue Ban)/Journal of Jilin University (Earth Science Edition), 41 (4), 1136-1143+1156, 2011.

Κατηγορίες: Υπόγεια νερά