Υπερετήσια δίαιτα και μηνιαία προσομοίωση και πρόγνωση της παροχής του ποταμού Νείλου

D. Koutsoyiannis, H. Yao, and A. Georgakakos, Multiyear behaviour and monthly simulation and forecasting of the Nile River flow, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 05046, doi:10.13140/RG.2.2.33645.38888, European Geosciences Union, 2006.

[Υπερετήσια δίαιτα και μηνιαία προσομοίωση και πρόγνωση της παροχής του ποταμού Νείλου]

[doc_id=712]

[Αγγλικά]

Η πολυετής εμμονή των ξηρασιών είναι μια τυπική φυσική συμπεριφορά που δεν μπορεί να περιγραφεί από τυπικά στοχαστικά ή προσδιοριστικά μοντέλα. Καθώς η εμμονή είναι στενά συνδεδεμένη με το φαινόμενο Hurst (ή την ομοιοθετική συμπεριφορά), μια στοχαστική προσέγγιση που αναπαράγει την πολυετή εμμονή των ξηρασιών πρέπει επίσης να αναπαράγει το φαινόμενο Hurst. Στην εργασία αναπτύσσεται μια προχωρημένη και ταυτόχρονα απλή στοχαστική μεθοδολογία ικανή να περιγράψει την πολυετή εμμονή. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραγάγει μακροπρόθεσμες προσομοιώσεις ή βραχυπρόθεσμες προγνώσεις και εφαρμόζεται στο Νείλο, η συμπεριφορά εμμονής του οποίου οδήγησε στην ανακάλυψη του φαινομένου Hurst. Η στοχαστική μεθοδολογία συγκρίνεται επίσης με προσδιοριστικές προσεγγίσεις και συγκεκριμένα με ένα χαοτικό μοντέλο και με ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, όπου και τα δύο εφαρμόζονται στο ίδιο δείγμα παροχών του Νείλου, το μακρότερο διαθέσιμο δείγμα παγκοσμίως.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33645.38888

Σχετικές εργασίες:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, On the quest for chaotic attractors in hydrological processes, Hydrological Sciences Journal, 51 (6), 1065–1091, doi:10.1623/hysj.51.6.1065, 2006.