Εκτίμηση στερεοποροής σε αιώρηση με βάση υδρογραφική αποτύπωση, καμπύλες στερεοπαροχής και κατανεμημένο υδρολογικό μοντέλο

D. Zarris, and D. Koutsoyiannis, Estimating suspended sediment yield based on reservoir hydrographic survey, rating relationships and distributed hydrological modelling, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, European Geosciences Union, 2005.

[Εκτίμηση στερεοποροής σε αιώρηση με βάση υδρογραφική αποτύπωση, καμπύλες στερεοπαροχής και κατανεμημένο υδρολογικό μοντέλο]

[doc_id=725]

[Αγγλικά]

Μετρήθηκαν οι αποθέσεις φερτών του Αχελώου στον ταμιευτήρα Κρεμαστών (λεκάνη 1760 km2). Η μέτρηση έγινε το 1998 και η μέση ετήσια στερεοπαροχή εκτιμήθηκε σε 68 kg/s. Ο υδρομετρικός σταθμός Αυλακίου της ΔΕΗ που τοποθετείται μερικά χιλιόμετρα στα ανάντη της συμβολής του Αχελώου στον ταμιευτήρα (λεκάνη 1358 km2) διαθέτει μετρήσεις στερεοπαροχής το διάστημα 1966-1970 καθώς και τακτικές μετρήσεις στάθμης με μερικά διαστήματα με ελλείψεις. Εφαρμόστηκε ένα κατανεμημένο υδρολογικό μοντέλο (το MIKE SHE) προκειμένου να συμπληρωθούν οι τιμές που λείπουν και να κατασκευαστεί πλήρες δείγμα ημερήσιων παροχών για το διάστημα 1966-1998. Από τις μετρήσεις στερεοπαροχής κατασκευάστηκαν δύο εναλλακτικές καμπύλες παροχής-στερεοπαροχής, η πρώτη με ενιαία έκφραση δύναμης σε όλο το διάστημα μεταβολής της παροχής και η δεύτερη με δύο διαφορετικές εκφράσεις κάτω και πάνω από ένα κατώφλι παροχής, το οποίο πρακτικώς αντιστοιχεί στην παροχή πλήρωσης της τυπικής διατομής του ποταμού. Υποτέθηκε ότι οι δύο καμπύλες ισχύουν σε όλο το χρονικό διάστημα μελέτης, δεδομένου ότι οι αλλαγές στη χρήση γης της λεκάνης ήταν ασήμαντες. Η εφαρμογή της πρώτης καμπύλης έδωσε μέση ετήσια στερεοπαροχή 13.5 kg/s, ενώ της δεύτερης έδωσε 73.3 kg/s. Κατά συνέπεια, η πρώτη καμπύλη υπεκτιμά σοβαρά τη στερεοπαροχή, ενώ η δεύτερη δίνει τιμή κοντά σε αυτή που εκτιμήθηκε από την υδρογραφική αποτύπωση. Αυτό δείχνει ότι οι καμπύλες παροχής-στερεοπαροχής μπορεί να δώσουν ικανοποιητικές εκτιμήσεις, αλλά χρειάζεται προσεκτική εφαρμογή τους γιατί διαφορετικά μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλα σφάλματα.

PDF Πλήρες κείμενο (29 KB)

Κατηγορίες: Υδρολογικά μοντέλα