Φαινόμενο Hurst και προσομοίωση Μόντε Κάρλο για την πρόβλεψη της αξιοπιστίας ενός ταμιευτήρα στην Αυστραλία

G Cox, C. Smythe, and D. Koutsoyiannis, The Hurst phenomenon and Monte Carlo simulation to forecast reliability of an Australian reservoir, Proceedings of the 30th Hydrology and Water Resources Symposium, Launceston, Australia, doi:10.13140/RG.2.1.2517.2721, Engineers Australia, 2006.

[Φαινόμενο Hurst και προσομοίωση Μόντε Κάρλο για την πρόβλεψη της αξιοπιστίας ενός ταμιευτήρα στην Αυστραλία]

[doc_id=739]

[Αγγλικά]

Το ζήτημα της αξιοπιστίας της υδροδότησης από Αυστραλιανούς ταμιευτήρες έχει γίνει πρόσφατα αντικείμενο αυξημένων αντιπαραθέσεων επιστημόνων και μέσων ενημέρωσης. Η εμμονή των ξηρασιών ή παρατεταμένες περίοδοι χαμηλών εισροών έχουν οδηγήσει τους ταμιευτήρες σε εξαιρετικά χαμηλές στάθμες. Είναι δύσκολο να βρεθεί στατιστική αιτιολόγηση αυτών των έμμονων ξηρασιών αν χρησιμοποιηθούν η κλασική στατιστική ή τυπικά στοχαστικά μοντέλα. Για το λόγο αυτό οι έμμονες ξηρασίες συνήθως παραβλέπονται στους υπολογισμούς της αξιοπιστίας των ταμιευτήρων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δραματική υπεκτίμηση της πιθανότητας αστοχίας. Το φαινόμενο Hurst προσφέρει μια συνεπή βάση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και ένα απλό μέτρο για την ποσοτικοποίηση της εμμονής σε μια χρονοσειρά. Για αυτή τη μελέτη, υπολογίστηκε ο συντελεστής Hurst για την ιστορική χρονοσειρά παροχών του ποταμού Boyne στο Queensland. Με βάση αυτό το συντελεστή και την πιθανοτική κατανομή των ιστορικών δεδομένων εισροών έγινε παραγωγή συνθετικών ακολουθιών εισροής που διατηρεί την εμμονή. Χρησιμοποιώντας τα συνθετικά δεδομένα και προσομοίωση Monte Carlo αναπτύχθηκε ένα εργαλείο για την πρόγνωση της αξιοπιστίας της υδροδότησης στο μέλλον με βάση τις παρούσες τιμές των αποθεμάτων. Αυτό χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό στρατηγικών μείωσης της διακινδύνευσης παρέχοντας πολύτιμη πληροφορία, όπως ο διαθέσιμος χρονικός ορίζοντας για την εφαρμογή μέτρων έκτακτης ανάγκης.

PDF Πλήρες κείμενο (1000 KB)

Βλέπε επίσης: http://search.informit.com.au/documentSummary;dn=502729918540525;res=IELENG

Κατηγορίες: Υδροσυστήματα