Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών για τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα στην Ελληνική επικράτεια

Χ. Δουρίδας, Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών για τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα στην Ελληνική επικράτεια, Μεταπτυχιακή εργασία, 85 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Οκτώβριος 2006.

[doc_id=745]

[Ελληνικά]

Παρά το γεγονός ότι η υδροηλεκτρική ενέργεια κατέχει σήμερα κυρίαρχο μερίδιο στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η ένταξη Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) στο ενεργειακό σύστημα υπήρξε περιορισμένη μέχρι πρόσφατα στην Ελλάδα. Η θέσπιση και εξέλιξη κατά την τελευταία δεκαετία της νομοθεσίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) δημιούργησε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τα ΜΥΗΕ. Προκειμένου να διερευνηθεί ο βαθμός διείσδυσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας και των προοπτικών της στη νεοσύστατη ελληνική ενεργειακή αγορά, συλλέχθηκαν δεδομένα που αφορούν την πορεία ανάπτυξης, τη γεωγραφική θέση και ορισμένα τεχνικά στοιχεία για ένα σύνολο 250 αδειοδοτημένων ή συνδεδεμένων έργων. Τα δεδομένα αξιολογήθηκαν, αναλύθηκαν και οργανώθηκαν σε ένα Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ), που αποτελείται από μία βάση δεδομένων, ένα αρχείο Συστήματος Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ), νομοθετικό, τεχνικό και λοιπό πληροφοριακό υλικό για τα ΜΥΗΕ. Η επεξεργασία των δεδομένων έδειξε ότι κατά την επόμενη πενταετία συνολική επιπλέον ισχύς 430 MW μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων μπορεί να εγκατασταθεί στο Σύστημα Μεταφοράς, αυξάνοντας την αξιοποίηση του εγχώριου ενεργειακού υδατικού δυναμικού κατά 14%.

PDF Πλήρες κείμενο: