Βελτίωση της πρόγνωσης του ύψους κύματος σε βαθιά και ενδιάμεσα νερά με τη χρήση στοχαστικών μεθόδων

Z. Theocharis, C. Memos, and D. Koutsoyiannis, Improvement of wave height forecast in deep and intermediate waters with the use of stochastic methods, 13th WISE Annual Meeting, Venice, doi:10.13140/RG.2.2.18545.89448, Waves In Shallow Environments (WISE) group, 2006.

[Βελτίωση της πρόγνωσης του ύψους κύματος σε βαθιά και ενδιάμεσα νερά με τη χρήση στοχαστικών μεθόδων]

[doc_id=749]

[Αγγλικά]

Τα τελευταία χρόνια έχουν χρησιμοποιηθεί τεχνικές αφομοίωσης δεδομένων και τεχνητά νευρωνικά δίκτυα σε διάφορες προσπάθειες βελτίωσης των προγνώσεων του ύψους κύματος. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια άλλη προσέγγιση στηριγμένη σε στοχαστικές θεωρήσεις. Η εφαρμογή γραμμικών και μη γραμμικών στοχαστικών τεχνικών δείχνει ότι τα σφάλματα του αριθμητικού μοντέλου WAM μπορούν να προβλεφθούν ικανοποιητικά χρησιμοποιώντας ένα περιορισμένο αριθμό παρατηρήσεων σε σημαδούρες. Η πρώτη εφαρμογή της μεθόδου έγινε στο Αιγαίο, και είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα, παρά την πολυπλοκότητα και ιδιαιτερότητα του Αιγαίου. Περαιτέρω εξέταση έγινε σε δύο θέσεις στον Ινδικό Ωκεανό, όπου επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση των προγνώσεων.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18545.89448