Μακροπρόθεσμη εμμονή και μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα

D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Long term persistence and uncertainty on the long term, European Geosciences Union General Assembly 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, Vienna, 05619, doi:10.13140/RG.2.2.35532.82567, European Geosciences Union, 2007.

[Μακροπρόθεσμη εμμονή και μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα]

[doc_id=753]

[Αγγλικά]

Σήμερα, η υδρολογική έρευνα και τα σχετικά αποτελέσματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από κλιματολογικά δεδομένα, η φυσική και στατιστική συμπεριφορά των οποίων έχει γίνει αντικείμενο αντιπαραθέσεων στην επιστημονική κοινότητα. Μια σχετική σε εξέλιξη συζήτηση εστιάζεται στη μακροπρόθεσμη εμμονή, μια φυσική συμπεριφορά που διαπιστώνεται σε διάφορες μελέτες υδροκλιματικών χρονοσειρών, μετρημένων ή ανακατασκευασμένων, συμπεριφορά που, ωστόσο, έχει αγνοηθεί σε πολλές κλιματολογικές μελέτες. Η μακροπρόθεσμη εμμονή μπορεί να αντανακλά τη μεγάλης κλίμακας μεταβλητότητα διάφορων παραγόντων που επηρεάζουν το κλίμα και, έτσι, μπορεί να υποστηρίξει μια πληρέστερη φυσική κατανόηση του κλίματος και ποσοτικοποίηση της αβεβαιότητάς του. Οι επιπτώσεις της μακροπρόθεσμης εμμονής στο κλίμα, ιδίως σε στατιστικά ερωτήματα και προβλήματα, μπορεί να είναι καθοριστικές, αλλά φαίνεται ότι δεν έχουν αναγνωριστεί και κατανοηθεί πλήρως. Για να φωτίσουμε αυτές τις επιπτώσεις δείχνουμε, χρησιμοποιώντας αναλυτικές μεθόδους, ότι τα χαρακτηριστικά χρονοσειρών θερμοκρασίας, που φαίνεται να είναι συμβατά με την υπόθεση της μακροπρόθεσμης εμμονής, συνεπάγονται δραματική αύξηση της αβεβαιότητας στις στατιστικές εκτιμήσεις και απομείωση της σημαντικότητας στις στατιστικές δοκιμές, σε σύγκριση με την κλασική στατιστική. Για το λόγο αυτό ισχυριζόμαστε ότι η στατιστική ανάλυση στην υδροκλιματική έρευνα χρειάζεται αναθεώρηση, προκειμένου να αποφευχθεί η εξαγωγή παραπειστικών αποτελεσμάτων, καθώς και ότι αποκλειστικώς στατιστικά επιχειρήματα δεν επαρκούν για να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν την υπόθεση της μακροπρόθεσμης εμμονής (ή άλλες υποθέσεις).

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.35532.82567

Σχετικές εργασίες:

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Clarke, R. T., On the (mis)use of statistical methods in hydro-climatological research, Hydrol. Sci. J., 55(2), 139–144, 2010.