Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 1: Υδρευτικά Έργα

Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Σημειώσεις Αστικών Υδραυλικών Έργων - Μέρος 1: Υδρευτικά Έργα, 146 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2007.

[doc_id=774]

[Ελληνικά]

Οι σημειώσεις καλύπτουν το κεφάλαιο αστικών υδρεύσεων και ειδικότερα: (α) Εισαγωγή στα αστικά υδραυλικά έργα, (β) Το παράδειγμα του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, (γ)Υδατικοί πόροι και ποιότητα υδρευτικού νερού, (δ) Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα, (ε) Γενική διάταξη υδρευτικών έργων, (στ) Υδρευτικές καταναλώσεις (ζ) Εξωτερικά υδραγωγεία και αρχές χάραξής τους, (η) Καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια, (θ) Δεξαμενές, (ι) Γενικά χαρακτηριστικά δικτύων διανομής, (ια) Μοντέλα προσομοίωσης δικτύων διανομής, (ιβ) Επίλυση δικτύων διανομής.

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://www.itia.ntua.gr/courses/aye/index.html

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Γιαννόπουλος, Σ., Μ. Σπανοθύμνιου και Μ. Σπηλιώτης, Αξιολόγηση της σχετικής σημασίας των βασικών παραμέτρων των κλειστών υπό πίεση δικτύων ύδρευσης – διερεύνηση των ισχυουσών προδιαγραφών στην Ελλάδα , Πρακτικά 2ου Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων προς την Αειφόρο Ανάπτυξη" (Επιμ.: Π. Χ. Γιαννόπουλος και Α. Α. Δήμας) , 1134-1147, Πάτρα, 2012.