Αξιοπιστία και ασφάλεια του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Αξιοπιστία και ασφάλεια του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Πρακτικά της ημερίδας: Προοπτικές επίλυσης του υδροδοτικού προβλήματος της Αθήνας, επιμέλεια Δ. Κουτσογιάννης, Αθήνα, 91–100, doi:10.13140/RG.2.1.1980.6968, Γ. Φούντας, 1990.

[doc_id=78]

[Ελληνικά]

Η πρόσφατη κρίσιμη κατάσταση ξηρασίας και λειψυδρίας έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις για το επίπεδο αξιοπιστίας ή ασφάλειας που θα πρέπει να έχει το υδροδοτικό σύστημα μιας μεγάλης πόλης όπως η Αθήνα. Η μόνη ορθολογική προσέγγιση στο ζήτημα αυτό φαίνεται να είναι η πιθανοτική, βάση της οποίας αποτελεί η υιοθέτηση μιας αποδεκτής πιθανότητας αστοχίας του συστήματος. Αυτή η προσέγγιση προϋποθέτει τη στοχαστική μοντελοποίηση των υδρολογικών και άλλων αβεβαιοτήτων και την κατάρτιση κατάλληλου μοντέλου προσομοίωσης του συστήματος. Στην εργασία αυτή συζητούνται ορισμένα κριτήρια για την αποδεκτή αξιοπιστία του συστήματος, με βάση τα οποία μπορεί να μελετηθεί η λειτουργία του σημερινού συστήματος, να εκτιμηθούν οι σημερινοί κίνδυνοι και οι απαιτούμενες ποσότητες ενίσχυσης, και να σχεδιαστούν τα μελλοντικά έργα ενίσχυσης. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνεται και η κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την περίπτωση επερχόμενης αστοχίας του συστήματος. Επίσης, εξετάζεται και το ζήτημα της ασφάλειας του συστήματος έναντι περιστατικών βλάβης των υδραγωγείων, και διατυπώνονται σχετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων από αυτές.

PDF Πλήρες κείμενο (672 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1980.6968

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, A parametric rule for planning and management of multiple reservoir systems, Water Resources Research, 33 (9), 2165–2177, doi:10.1029/97WR01034, 1997.