Προς ένα εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων

Δ. Κουτσογιάννης, Προς ένα εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων, Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.36479.82089, 2007.

[doc_id=783]

[Ελληνικά]

Συνοψίζονται οι βασικές αρχές και η μεθοδολογία για τη σύνταξη σχεδίου για το πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων της χώρας, καθώς και τα κύρια συμπεράσματά του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται (α) στην ανάλυση της προσφοράς και ζήτησης νερού σε επίπεδο υδατικού δια΅ερίσ΅ατος, (β) στις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των υδατικών διαμερισμάτων, (γ) στη γενική κατάσταση των υδατικών πόρων και των χρήσεων νερού σε επίπεδο χώρας, και την ανάλυση των τελευταίων ανά κατηγορία χρήσης, (δ) στο γενικό ισοζύγιο νερού και στα πλεονασματικά και ελλειμματικά υδατικά διαμερίσματα, (ε) στα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων, (στ) στη σχέση νερού και γεωργίας, (ζ) στη σχέση νερού και αστικής ανάπτυξης, (η) στη σχέση νερού και ενέργειας, και (θ) στην έρευνα και τεχνολογία για το νερό.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36479.82089