Δύο σχόλια για το άρθρο "How Red are my Proxies?" του David Ritson

D. Koutsoyiannis, Two comments on "How Red are my Proxies?" by David Ritson, Real Climate, 6 pages, doi:10.13140/RG.2.2.36778.00960, 2006.

[Δύο σχόλια για το άρθρο "How Red are my Proxies?" του David Ritson]

[doc_id=791]

[Αγγλικά]

Στο ερμηνευτικό άρθρο του και στην πραγματεία του "Deriving AR1 Autocorrelation Coefficients from Tree-Ring Data" (http://www.realclimate.org/supp/nred.pdf), ο David Ritson εξηγεί ότι στην δενδρο-κλιματολογική ανάλυσή του αποσύνθεσε τις σειρές δεδομένων σε Μαρκοβιανό θόρυβο και σε ντετερμινιστικό κυμαινόμενο σήμα με συγκριτικά μεγάλες διακυμάνσεις στη διάρκεια περιόδων πολλών δεκαετιών. Στα δύο σχόλια προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι αυτή η μεθοδολογία είναι θεμελιακά εσφαλμένη. Παράλληλα συζητούνται πιο συνεπείς στοχαστικές μεθοδολογίες.

PDF Πλήρες κείμενο (115 KB)

Βλέπε επίσης: http://www.realclimate.org/index.php/archives/2006/05/how-red-are-my-proxies/