Πληροφοριακό σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο για την εποπτεία των υδραυλικών έργων στην Αρχαία Ελλάδα

N. Mamassis, V. Kanellopoulos, and D. Koutsoyiannis, A web based information system for the inspection of the hydraulic works in Ancient Greece, 5th International Symposium on Environmental Hydraulics, Tempe, Arizona, doi:10.13140/RG.2.1.3475.7362, International Association of Hydraulic Research, 2007.

[Πληροφοριακό σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο για την εποπτεία των υδραυλικών έργων στην Αρχαία Ελλάδα]

[doc_id=794]

[Αγγλικά]

Οι αρχαίοι πολιτισμοί που άνθησαν στην Ελλάδα ξεκινώντας από το 3000 π.Χ. είχαν σημαντική συμβολή στη φιλοσοφία, τις φυσικές επιστήμες, την πολιτική και τις τέχνες. Ανά τους αιώνες κατασκευάστηκαν διάφορα τεχνικά έργα για να υποστηρίξουν τις ανάγκες σε υποδομές αυτών των πνευματικά ανεπτυγμένων κοινωνιών. Ιδίως τα υδραυλικά έργα θεωρούνται πολύ σημαντικά εξαιτίας (α) των προηγμένων τεχνολογιών που χρησιμοποιούσαν, (β) των υψηλών προτύπων ζωής που εξυπηρετούσαν, και (γ) των βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης νερού που υιοθετούσαν. Αυτά τα έργα εξυπηρετούσαν την ύδρευση, την αποχέτευση πόλεων και γαιών, την προστασία από τις πλημμύρες, την υγειονομική υποδομή και, μερικές φορές, την αναψυχή. Πολλά απλά έργα (δεξαμενές, πηγάδια, υδραγωγεία) ή πιο σύνθετα (φράγματα, σήραγγες, σίφωνες) έχουν βρεθεί διασκορπισμένα σε όλα τα εδάφη που κατοικούνταν από αρχαίους έλληνες. Στην εργασία αυτή περιγράφεται μια διαδικτυακή εφαρμογή για την εποπτεία των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τα υδραυλικά έργα στην αρχαία Ελλάδα. Η εφαρμογή περιλαμβάνει τα απαραίτητα εργαλεία πληροφορικής για το χειρισμό και την ανάλυση των διάφορων τύπων πληροφορίας, καθώς και για τη διάχυση των πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κατασκευών, σκαριφήματα, χάρτες, κείμενα, δημοσιεύσεις, μελέτες, φωτογραφίες, βίντεο κ.ά. Ο κύριος στόχος της εφαρμογής είναι η εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες και η διευκόλυνση της ανάλυσής τους. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων και ένα σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας και επιτρέπει την υποβολή ερωτήσεων και την κατασκευή χαρτών.

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3475.7362

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Stergiouli, M. L., and K. Hadjibiros, The growing water imprint of Athens (Greece) throughout history, Regional Environmental Change, 12 (2), 337-345, 2012.

Κατηγορίες: Αρχαία επιστήμη και τεχνολογία