Σχεδιασμός και λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Ι. Ναλμπάντης, Δ. Κουτσογιάννης, Κ. Τσολακίδης, και Θ. Ξανθόπουλος, Σχεδιασμός και λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Πρακτικά της ημερίδας: Προοπτικές επίλυσης του υδροδοτικού προβλήματος της Αθήνας, επιμέλεια Δ. Κουτσογιάννης, Αθήνα, 101–108, doi:10.13140/RG.2.1.3952.9207, Γ. Φούντας, 1990.

[doc_id=80]

[Ελληνικά]

Η εργασία συνοψίζει μια εκτεταμένη διερεύνηση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας σε ότι αφορά στη λειτουργία του σημερινού συστήματος και στο σχεδιασμό των έργων ενίσχυσής του. Έγινε, καταρχήν, εκτίμηση των δυνατοτήτων του σημερινού υδροδοτικού συστήματος και παράλληλα εκτιμήθηκαν οι κίνδυνοι αστοχίας του στο άμεσο μέλλον για διάφορα σενάρια εξέλιξης της κατανάλωσης και λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κρίσιμη κατάσταση. Για το μελλοντικό υδροδοτικό σύστημα μελετήθηκε ένας μεγάλος αριθμός τεχνικών λύσεων με φράγμα στη λεκάνη του ποταμού Ευήνου και υπολογίστηκε η αύξηση των δυνατοτήτων του συστήματος για την κάθε μία από αυτές. Τέλος, αναπτύχθηκε ένα πρόγραμμα υπολογιστή που υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση πολιτικών ορθολογικής ποσοτικής διαχείρισης του σημερινού υδροδοτικού συστήματος. Ως μέθοδος χρησιμοποιήθηκε η προσομοίωση, με πρωτότυπη αντιμετώπιση της παραγωγής των συνθετικών υδρολογικών σειρών και των σχετικών με τη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος ζητημάτων.

PDF Πλήρες κείμενο (400 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3952.9207

Κατηγορίες: Υδροσυστήματα