Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας

Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο "Περιβάλλον - Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων", Αθήνα, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, European Council of Civil Engineers, 2007.

[doc_id=818]

[Ελληνικά]

Από το 2000, η διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας γίνεται με τη βοήθεια ενός εξελιγμένου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ). Το λογισμικό υλοποιεί την πρωτότυπη μεθοδολογία παραμετροποίηση-προσομοίωση-βελτιστοποίηση. Η προσομοίωση εφαρμόζεται για την πιστή αναπαράσταση της λειτουργίας του συστήματος, που εκφράζεται με τη μορφή παραμετρικών κανόνων διαχείρισης, ενώ η βελτιστοποίηση εφαρμόζεται για να εντοπίσει τη βέλτιστη διαχειριστική πολιτική, η οποία ελαχιστοποιεί ταυτόχρονα τη διακινδύνευση και το κόστος κατά τη λήψη αποφάσεων. Οι υδρολογικές εισροές γεννώνται συνθετικά, παρέχοντας έτσι στοχαστικές προγνώσεις όλων των εξόδων του συστήματος (αποθέματα ταμιευτήρων και απολήψεις). Ορίζονται κατάλληλα πραγματικά οικονομικά κριτήρια, που σε συνδυασμό με εικονικά κόστη, ικανοποιούν τους φυσικούς περιορισμούς και τις προτεραιότητες των χρήσεων νερού, εξασφαλίζοντας επίσης τη διαδρομή νερού ελάχιστης ενέργειας από τις πηγές μέχρι την κατανάλωση. Στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται ο βέλτιστος κανόνας λειτουργίας για κάθε συνιστώσα του συστήματος, η πιθανότητα αστοχίας για κάθε χρήση νερού, το υδατικό και ενεργειακό ισοζύγιο, καθώς και καμπύλες πρόγνωσης για όλες τις ροές του υδροσυστήματος.

PDF Πλήρες κείμενο:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. Π. Δήμας, Δ. Μπουζιώτας, Δ. Νικολόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πλαίσιο βέλτιστης διαχείρισης υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων μέσω άντλησης-ταμίευσης: Διερεύνηση στην περίπτωση των υδροσυστημάτων Αχελώου-Θεσσαλίας και Αλιάκμονα, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.

Κατηγορίες: Υδροσυστήματα, Βελτιστοποίηση