Αφομοιωτική ικανότητα του ποταμού Καλαμά και της λίμνης Ιωαννίνων

A. Katsiri, A. Andreadakis, and D. Koutsoyiannis, Assimilative capacity of the Kalamas River and the Lake Pamvotis, Proceedings of the 2nd International Symposium on Environmental Technology for Developing Countries, Istanbul, Turkey, doi:10.13140/RG.2.1.4995.3520, 1984.

[Αφομοιωτική ικανότητα του ποταμού Καλαμά και της λίμνης Ιωαννίνων]

[doc_id=82]

[Αγγλικά]

Η εργασία διαπιστώνει τα προβλήματα του υδατικού συστήματος ποταμού Καλαμά - λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων) και διαγράφει τη μεθοδολογία για την εγκαθίδρυση κριτηρίων και για τον έλεγχο της ποιότητας νερού του συστήματος. Αρχικά, περιγράφεται η υδρολογική δίαιτα με έμφαση στο υδατικό ισοζύγιο και στις ελάχιστες παροχές. Παρουσιάζονται οι χρήσεις νερού και οι πηγές ρύπανσης, και εκτιμώνται τα ρυπαντικά φορτία που καταλήγουν στο σύστημα. Τέλος, επιχειρείται η κατάταξη χρήσεων του συστήματος και η υιοθέτηση κριτηρίων ποιότητας ανά χρήση, και διατυπώνεται η μεθοδολογία μοντελοποίησης της ρύπανσης του ποταμού Καλαμά και της λίμνης Παμβώτιδας.

PDF Πλήρες κείμενο (945 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4995.3520