Ενέργεια, νερό και γεωργία: Προοπτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στο Νομό Καρδίτσας

Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Ενέργεια, νερό και γεωργία: Προοπτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στο Νομό Καρδίτσας, Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Νομό Καρδίτσας, Ημερίδα της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), Καρδίτσα, doi:10.13140/RG.2.2.33124.37760, 2008.

[doc_id=843]

[Ελληνικά]

Η παρουσίαση περιλαμβάνει δύο μέρη. Το γενικό μέρος εξετάζει το παγκόσμιο ζήτημα της ενέργειας, εστιάζοντας στο διαστελλόμενο άνοιγμα ανάμεσα στην κατανάλωση καυσίμων και την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων, το οποίο, σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους ρυθμούς αύξησης του πληθυσμού, αναμένεται να οδηγήσει σε μια μείζονα κρίση. Επιπλέον, εξηγεί με ποιον τρόπο η γεωργία και το νερό συνδέονται άμεσα με το ενεργειακό πρόβλημα. Στη συνέχεια, η παρουσίαση εξειδικεύεται στην περιοχή μελέτης, και κυρίως στα δύο μεγάλα υδραυλικά έργα, τους ταμιευτήρες Πλαστήρα και Σμοκόβου. Διατυπώνονται προτάσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση του υδροσυστήματος, το οποίο προϋποθέτει κατάλληλο τεχνολογικό και οργανωτικό υπόβαθρο.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33124.37760