Όμβριες καμπύλες στα πλαίσια της μέγιστης εντροπίας

S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Ombrian curves in a maximum entropy framework, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 00702, doi:10.13140/RG.2.2.23447.98720, European Geosciences Union, 2008.

[Όμβριες καμπύλες στα πλαίσια της μέγιστης εντροπίας]

[doc_id=851]

[Αγγλικά]

Oι όμβριες καμπύλες αποτελούν ουσιαστικά εκφράσεις σε πολλαπλή χρονική κλίμακα της συνάρτησης κατανομής πιθανότητας της έντασης της βροχόπτωσης. Στα πλαίσια της αναζήτησης συνεπούς μαθηματικής έκφρασης των όμβριων καμπυλών, εξετάζονται τρία σημαντικά σημεία: (α) αν η επίδραση της χρονικής κλίμακας και της περιόδου επαναφοράς είναι διαχωρίσιμη ή όχι, έτσι ώστε η μαθηματική σχέση να μπορεί να γραφεί ως το γινόμενο δυο βαθμωτών συναρτήσεων, (β) αν η ένταση της βροχόπτωσης είναι συνάρτηση δύναμης της περιόδου επαναφοράς ή όχι, και (γ) αν η ένταση της βροχόπτωσης είναι συνάρτηση δύναμης ή όχι της χρονικής κλίμακας. Όλα αυτά τα ερωτήματα διερευνώνται χρησιμοποιώντας την αρχή της μέγιστης εντροπίας ως θεωρητική βάση και ένα μεγάλο καταγεγραμμένο δείγμα βροχόπτωσης ως εμπειρική βάση. Προκύπτει πως κανένα από τα παραπάνω ερωτήματα δεν επιδέχεται μια καθαρά θετική απάντηση, γεγονός που κάνει την θεωρητική εξαγωγή των όμβριων καμπύλων ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Για το σκοπό αυτό, επιζητούμε συνεπείς προσεγγίσεις, οι οποίες εν τέλει δεν αποκλίνουν σημαντικά από της μαθηματικές μορφές που χρησιμοποιούνται ευρέως στην πράξη.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23447.98720

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Entropy based derivation of probability distributions: A case study to daily rainfall, Advances in Water Resources, 45, 51–57, doi:10.1016/j.advwatres.2011.11.007, 2012.
2. T. Iliopoulou, N. Malamos, and D. Koutsoyiannis, Regional ombrian curves: Design rainfall estimation for a spatially diverse rainfall regime, Hydrology, 9 (5), 67, doi:10.3390/hydrology9050067, 2022.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Grimaldi, S., S.-C. Kao, A. Castellarin, S. M. Papalexiou, A. Viglione, F. Laio, H. Aksoy and A. Gedikli, Statistical Hydrology, In: Treatise on Water Science (ed. by P. Wilderer), 2, 479–517, Academic Press, Oxford, 2011.