Στατιστική ανάλυση φοιτητών Ακαδημαϊκών Ετών 1998-2007

Γ. Καραβοκυρός, Στατιστική ανάλυση φοιτητών Ακαδημαϊκών Ετών 1998-2007, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Δεκέμβριος 2007.

[doc_id=854]

[Ελληνικά]

Στατιστική ανάλυση των φοιτητών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων. Η Μελέτη λαμβάνει υπόψη τα Ακαδημαϊκά Έτη από την έναρξη του ΔΠΜΣ (1998-99) έως και το 2006-07 και διακρίνει τους φοιτητές σε τρεις κατηγορίες: α) υποψήφιοι φοιτητές, β) εγγεγραμμένοι φοιτητές και γ) απόφοιτοι του ΔΠΜΣ. Στη μελέτη δίνεται με κατάλληλους πίνακες και διαγράμματα μια εικόνα για τη Σχολή προέλευσης των φοιτητών, τη διάρκεια σπουδών τους, τον βαθμό του 1ου πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, την επιλογή κατεύθυνσης σπουδών κ.ά.

PDF Πλήρες κείμενο (543 KB)