Διαχείριση του υδατικού συστήματος Βορείων Χανίων με χρήση συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων

Μ. Αθανασάκης, Διαχείριση του υδατικού συστήματος Βορείων Χανίων με χρήση συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, MSc thesis, 159 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Απρίλιος 2008.

[doc_id=860]

[Ελληνικά]

Στην παρούσα εργασία διερευνάται το υδατικό σύστημα του Βόρειου τμήματος του νομού Χανίων με το μοντέλο «ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ». Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων που προσομοιώνει και βελτιστοποιεί τη διαχείριση υδατικών συστημάτων. Αναλυτικότερα, γίνεται προσομοίωση του υδατικού συστήματος της περιοχής μελέτης και εντοπισμός της βέλτιστης κατανομής των υδατικών πόρων του συστήματος και της πιθανότητας αστοχίας (μη ικανοποίηση της ζήτησης σε νερό) αυτού. Το υδατικό σύστημα μελετάται στην παρούσα κατάσταση του, αλλά και μετά από την προσθήκη σε αυτό έργων που πρόκειται να κατασκευασθούν στην περιοχή, ώστε να διερευνηθούν οι επιπτώσεις τους.

PDF Πλήρες κείμενο: