Δημιουργία συστήματος πληροφοριών μεγάλων ταμιευτήρων

Ε. Δημητρίου, Δημιουργία συστήματος πληροφοριών μεγάλων ταμιευτήρων, Μεταπτυχιακή εργασία, 49 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2006.

[doc_id=866]

[Ελληνικά]

Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στους ταμιευτήρες και τα αντίστοιχα φράγματα που έχουν κατασκευαστεί στον ελληνικό χώρο και των οποίων η χωρητικότητα είναι μεγαλύτερη από 10.000.000 m3. Στην εργασία αυτή πραγματοποιείται καταγραφή των υπαρχουσών φραγμάτων και ταμιευτήρων της Ελλάδας των οποίων η κατασκευή έχει ολοκληρωθεί. Η συλλογή και καταγραφή στοιχείων έχει στηριχτεί σε έντυπο υλικό και πολυμέσα που παρήχθησαν από τη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ, το ΥΠΕΧΩΔΕ και το Υπουργείο Γεωργίας. Οπότε, συγκεντρώθηκε ένα πλήθος στοιχείων, στα οποία περιέχονται πληροφορίες, τεχνικά χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και πολυμέσα των υπό εξέταση ταμιευτήρων και φραγμάτων. Τα στοιχεία αυτά καταχωρήθηκαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή σε διάφορα προγράμματα και με κατάλληλη επεξεργασία δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό πληροφοριακό σύστημα των ταμιευτήρων, το οποίο προσφέρει συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα επεξεργασίας και συμπλήρωσής τους. Πιο συγκεκριμένα, έγινε ταξινόμηση των στοιχείων, καταρτίστηκαν πίνακες και έγινε διαμόρφωση του υλικού αυτού, το οποίο τελικά προσφέρεται σε VCD, ώστε να μπορεί εύκολα ο κάθε ενδιαφερόμενος να βρίσκει πληροφορίες για τους ταμιευτήρες αυτούς και τα φράγματα που τους δημιούργησαν. Στο τεύχος της εργασίας, γίνεται αρχικά περιγραφή των ταμιευτήρων και φραγμάτων. Στη συνέχεια, βάσει των στοιχείων που συλλέχθηκαν, έγιναν αναλύσεις και ταξινομήσεις. Ακολουθεί περιγραφή των προγραμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των πληροφοριών. Τέλος, αναφέρονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εργασία.

PDF Πλήρες κείμενο (3759 KB)

Βλέπε επίσης: http://www.itia.ntua.gr/nikos/arx_int/CDfrag/index.htm

Σχετικές εργασίες: