Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα

Χ. Κοκκώσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα, Ημερίδα με θέμα Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.33307.87843, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 2000.

[doc_id=87]

[Ελληνικά]

Η διαχείρισή του νερού έχει αναδειχθεί σε θέμα πρώτης προτεραιότητας για τον 21ο αιώνα. Στην προσπάθεια αναζήτησης της κατάλληλης στρατηγικής για την ορθολογική διαχείριση του νερού έχει αποκτήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πολιτική για το νερό στις πόλεις. Η ως τώρα μονομερής προσέγγιση της υδροδότησης των πόλεων, με κύριο προσανατολισμό στην προσφορά νερού, δίνει τη θέση της σε μια πιο βιώσιμη προσέγγιση με έμφαση και στη χρήση του νερού. Δύο κύρια εργαλεία στην κατεύθυνση της διαχείρισης της υδρευτικής χρήσης του νερού στις πόλεις είναι η διαχείριση των διαρροών και η διαχείριση της ζήτησης.

PDF Πλήρες κείμενο (118 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.33307.87843

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Βασβατέκης, Ι., Γεγονότα και πολιτικές στο ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα, Πρακτικά Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ& ΕΕΔΥΠ «Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών» (Επιμ. Α. Λιακόπουλος, Β. Κανακούδης, Ε. Αναστασιάδου-Παρθενίου, Β. Τσιχριντζής), Βόλος, 67-74, 2009.