Σύστημα μέτρησης υδρομετεωρολογικών μεταβλητών στο λεκανοπέδιο της Αττικής (ΜΕΤΕΟΝΕΤ)

Ν. Μαμάσης, Χ. Παπαθανασίου, και Μ. Μιμίκου, Σύστημα μέτρησης υδρομετεωρολογικών μεταβλητών στο λεκανοπέδιο της Αττικής (ΜΕΤΕΟΝΕΤ), Το ΕΜΠ στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας, Αθήνα, 2007, (υπό έκδοση).

[doc_id=876]

[Ελληνικά]

Το δίκτυο ΜΕΤΕΟΝΕΤ αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων του ΕΜΠ. Πρόκειται για ένα δίκτυο δέκα υδροµετεωρολογικών σταθµών, το οποίο καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής. Οι µετρήσεις υδροµετεωρολογικών παραµέτρων επαναλαµβάνονται τακτικά και αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων, ενώ στη συνέχεια επεξεργάζονται κατάλληλα και τα επιµέρους αποτελέσµατα διατίθενται στο διαδίκτυο. Το σύστηµα αποσκοπεί στην παρακολούθηση και καταγραφή των υδροµετεωρολογικών και των βιοκλιµατικών συνθηκών της περιοχής και στην επιστηµονική εκµετάλλευση των δεδοµένων τόσο για την εξυπηρέτηση της ακαδηµαϊκής έρευνας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και για την εκπόνηση µελετών.

PDF Πλήρες κείμενο (427 KB)