Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για την προσεχή πενταετία

Α. Ξανθάκης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για την προσεχή πενταετία, Ημερίδα με θέμα Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.19886.10562, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 2000.

[doc_id=88]

[Ελληνικά]

Παρουσιάζεται η μεθοδολογία και τα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση του διαχειριστικού σχεδίου του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για την προσεχή πενταετία. Τα εργαλεία αυτά υλοποιούν εξελιγμένες θεωρητικές μεθόδους προσομοίωσης και βελτιστοποίησης του συστήματος κάτω από υδρολογική αβεβαιότητα. Παίρνοντας υπόψη εναλλακτικές προβλέψεις της ζήτησης νερού, δεδομένα υδατικών πόρων, οικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα, με τη χρήση των εν λόγω εργαλείων προέκυψαν κανόνες λειτουργίας του συστήματος που αφορούν στη ρύθμιση της ροής στους ταμιευτήρες, στον επιμερισμό των απολήψεων ανά κύρια, δευτερεύουσα και εφεδρική πηγή, και στη μεταφορά του νερού μέσω του δικτύου των εξωτερικών υδραγωγείων.

PDF Πλήρες κείμενο (1437 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19886.10562