Πιθανοτική περιγραφή της έντασης βροχής σε πολλαπλές χρονικές κλίμακες

S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Probabilistic description of rainfall intensity at multiple time scales, IHP 2008 Capri Symposium: “The Role of Hydrology in Water Resources Management”, Capri, Italy, doi:10.13140/RG.2.2.17575.96169, UNESCO, International Association of Hydrological Sciences, 2008.

[Πιθανοτική περιγραφή της έντασης βροχής σε πολλαπλές χρονικές κλίμακες]

[doc_id=884]

[Αγγλικά]

Η πιθανοτική περιγραφή της μέσης έντασης της βροχόπτωσης δεδομένης χρονικής κλίμακας σε σχέση με το μήκος της χρονικής κλίμακας παρουσιάζει τόσο θεωρητικό ενδιαφέρον για την κατανόηση της βροχόπτωσης αλλά και πρακτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή όμβριων καμπύλων. Ως θεωρητική βάση για τη μελέτη των σχέσεων αυτών, χρησιμοποιούμε την αρχή της μέγιστης εντροπίας. Με βάση ένα μεγάλο δείγμα από το σταθμό του Αστεροσκοπείου Αθηνών, που περιλαμβάνει δεδομένα σε χρονικές κλίμακες από 1 ώρα μέχρι 1 χρόνο, μελετούμε στατιστικές ιδιότητες όπως (α) την πιθανότητα ξηρασίας και τη σχέση της με την ένταση της βροχόπτωσης και τη χρονική κλίμακα (β) την περιθώρια κατανομή της έντασης της βροχόπτωσης, με έμφαση στην ουρά της κατανομής και τη διαφοροποίησή της σε σχέση με τη χρονική κλίμακα, (γ) τη δομή τη αυτοσυσχέτισης και (δ) στατιστικές ιδιότητες που δεν εξαρτώνται από την χρονική κλίμακα. Η μελέτη των παραπάνω χαρακτηριστικών έχει πρακτική εφαρμογή στον υδρολογικό σχεδιασμό.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.17575.96169

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and A. Langousis, Precipitation, Treatise on Water Science, edited by P. Wilderer and S. Uhlenbrook, 2, 27–78, doi:10.1016/B978-0-444-53199-5.00027-0, Academic Press, Oxford, 2011.
2. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Entropy based derivation of probability distributions: A case study to daily rainfall, Advances in Water Resources, 45, 51–57, doi:10.1016/j.advwatres.2011.11.007, 2012.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. Poveda, G., Mixed Memory, (non) Hurst Effect, and Maximum Entropy of Rainfall in the Tropical Andes, Advances in Water Resources, doi: 10.1016/j.advwatres.2010.11.007, 2010.