Σύγχρονες τάσεις στην εκτίμηση ακραίων βροχοπτώσεων

Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Σύγχρονες τάσεις στην εκτίμηση ακραίων βροχοπτώσεων, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων, Λάρισα, 2, 433–440, doi:10.13140/RG.2.1.1116.4400, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2008.

[doc_id=888]

[Ελληνικά]

Η μοντελοποίηση των ακραίων βροχοπτώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου και κατά συνέπεια το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση των υπερχειλιστών. Σήμερα, παρά την εκτεταμένη έρευνα και την αυξημένη διαθεσιμότητα βροχογραφικών δεδομένων, η αβεβαιότητα στην εκτίμηση των ακραίων βροχοπτώσεων παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Προφανώς, η αβεβαιότητα αυτή έχει μεγαλύτερη επίδραση στην κατασκευή μεγάλων έργων (υπερχειλιστές) από ότι σε μικρής κλίμακας αντιπλημμυρικά έργα. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη αναδρομή στις μέχρι τώρα επικρατούσες μεθοδολογίες εκτίμησης ακραίων βροχοπτώσεων, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζονται οι διεθνείς τάσεις και οι αντίστοιχες νέες μέθοδοι οι οποίες έχουν εφαρμοστεί και στην Ελλάδα σε υδρολογικές μελέτες φραγμάτων. Το σύνολο των μεθόδων αξιολογείται ως προς το θεωρητικό του υπόβαθρο, ενώ γίνεται και η σύγκριση των αποτελεσμάτων τους. Ακόμη παρουσιάζεται το λογισμικό ΥΔΡΟΓΝΩΜΩΝ που υποστηρίζει την στατιστική διερεύνηση των μετρήσεων και την υλοποίηση μεθοδολογιών κατάρτισης όμβριων καμπυλών.

PDF Πλήρες κείμενο (327 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1116.4400