Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας: Μια σύγχρονη προοπτική διαχείρισης

D. Koutsoyiannis, The Athens water resource system: A modern management perspective, Invited lecture, London, doi:10.13140/RG.2.2.29008.71685, Imperial College, London, 1999.

[Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας: Μια σύγχρονη προοπτική διαχείρισης]

[doc_id=90]

[Αγγλικά]

Εξαιτίας του ξηρού κλίματος της ευρύτερης περιοχής, η Αθήνα έχει υποφέρει από συχνά φαινόμενα λειψυδρίας στη μακρά ιστορία της, αλλά πρόσφατα έχει αποκτήσει ένα αξιόπιστο υδροδοτικό σύστημα. Αυτό το πολύπλοκο υδροδοτικό σύστημα εκτείνεται σε μια περιοχή περίπου 4000 τετραγωνικών χιλιομέτρων και περιλαμβάνει επιφανειακούς και υπόγειους υδατικούς πόρους. Ενσωματώνει τέσσερις ταμιευτήρες (ένας από τους οποίους είναι η φυσική λίμνη Υλίκη που υπέρκειται ενός καρστικού υποβάθρου, με αποτέλεσμα οι διαφυγές να φτάνουν έως και το 50% των εισροών), κύρια υδραγωγεία μήκους 350 km, 15 κύρια αντλιοστάσια και πάνω από 100 γεωτρήσεις. Το σύστημα των υδατικών πόρων εξυπηρετεί και δευτερεύουσες χρήσεις όπως την άρδευση αγροτικών περιοχών και την ύδρευση γειτονικών πόλεων. Την ευθύνη της λειτουργίας του συστήματος έχει η Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ). Πρόσφατα, η ΕΥΔΑΠ ανέθεσε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ένα ερευνητικό έργο για τον εκσυγχρονισμό της εποπτείας και διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας. Το έργο περιλαμβάνει: (α) ανάπτυξη συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας για την απεικόνιση και εποπτεία του υδροδοτικού συστήματος· (β) ανάπτυξη συστήματος μέτρησης των υδατικών πόρων· (γ) ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης και πρόβλεψης των υδατικών πόρων με αξιοποίηση στοχαστικών και ντετερμινιστικών μοντέλων· (δ) ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση του συστήματος των υδατικών πόρων με χρήση μεθοδολογιών προσομοίωσης-βελτιστοποίησης· (ε) συνεργασία και μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ του ΕΜΠ και της ΕΥΔΑΠ. Στη διάλεξη γίνεται συνοπτική περιγραφή του υδροδοτικού συστήματος και της εξέλιξής του και δίνεται έμφαση στο υπό εκπόνηση ερευνητικό έργο και ιδίως στα ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν και στις μεθοδολογίες που πρέπει να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν.

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.29008.71685