Επισκόπηση του ερευνητικού έργου Εκτίμηση και διαχείριση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας

Δ. Κουτσογιάννης, Επισκόπηση του ερευνητικού έργου Εκτίμηση και διαχείριση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας, Ημερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου Εκτίμηση και διαχείριση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, 1998.

[doc_id=91]

[Ελληνικά]

Επισκοπείται το ερευνητικό έργο που αποσκοπεί στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και λογισμικών εργαλείων, προσαρμοσμένων στις ελληνικές συνθήκες, για την υδρολογική και διαχειριστική προσομοίωση των υδροσυστημάτων της Στερεάς Ελλάδας. Συνοψίζονται τα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν, επισημαίνονται οι μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν, συγκεφαλαιώνονται τα ερευνητικά αποτελέσματα και απαριθμούνται τα τεχνολογικά προϊόντα που κατασκευάστηκαν.

PDF Πλήρες κείμενο: