Προκλήσεις και προοπτικές στη διαχείριση του αστικού νερού

Χ. Μακρόπουλος, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Προκλήσεις και προοπτικές στη διαχείριση του αστικού νερού, Συνέδριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Η Πράσινη Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Λειτουργίας των Πόλεων, Αθήνα, Ecocity, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, 2009.

[doc_id=911]

[Ελληνικά]

Εξετάζονται οι ροές του αστικού νερού (ύδρευση, αποχέτευση, όμβρια) από μια ολοκληρωμένη οπτική και τα προβλήματα που υπάρχουν στον έλεγχό τους. Για το σκοπό αυτό, διατυπώνονται προτάσεις ορθολογικής τους διαχείρισης, με χρήση εξελιγμένων εργαλείων ανάλυσης και με έμφαση σε τοπικές-κατανεμημένες λύσεις.

PDF Πλήρες κείμενο: